PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2019/2020

 

Přijímací řízení probíhá na MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  v posledním platném znění. Dále na základě pokynů zřizovatele OÚ Dolní Roveň, dohody o počtu dětí v MŠ a dle podmínek a kriterií přijímacího řízení MŠ Dolní Roveň.

Přijímací řízení na školní rok 2019/20 bude probíhat v mateřské škole ve dnech

2. – 3. května 2019

Tyto dny si zákonní zástupci dětí vyzvednou v mateřské škole „Žádost o přijetí“, a dále mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace.

Žádost musí být podepsána dětským lékařem, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd. Potvrzení od lékaře nesmí být starší více než jeden měsíc. Řádně vyplněnou žádost předají zákonní zástupci osobně do 10.května 2019 zpět do MŠ.

Upozornění!  V případě, že lékař nepotvrdí očkování dítěte přímo do žádosti a vydá zvláštní doklad o zdravotní způsobilosti dítěte, musí být v dokladu uveden text: očkováno dle zákona

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem  řízení u každého uchazeče. Seznam  bude vyvěšen na dveřích MŠ po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. 

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ podle vydaných Podmínek a Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Dolní Roveň 201. 

V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

 

  

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole

 

  

Vydal:

Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice

 

 

Schválila:

ředitelka školy – Lenka Hájková

 

 

Účinnost:

od 13.2.2019

 

 

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

  

Ředitel/ředitelka Mateřské školy Dolní Roveň stanovil/a následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

 

III. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte / starší má přednost /.

 

Pořadí

č.

Kritéria na šk. r. 2019/2020

Bodové hodnoty

1.

Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky

20

2.

Děti, které mají trvalé bydliště v obci Dolní Roveň

15

3.

Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do 31.12.2019, dle věku od nejstaršího.

15

4.

Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do konce školního roku 2020, dle věku od nejstaršího.

10

 

 

 

Celkový počet bodů

 

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti v řádném termínu.

 

V Dolní Rovni 13.2.2019                                                             Lenka Hájková

                                                                                                ředitelka mateřské školy