Mateřská škola Dolní Roveň 201, okres Pardubice

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Dolní Roveň

od 1.září  2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice, Lenka Hájková, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů , a podle § 67, 68, 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 ods. 3 školského zákona takto:

Seznam přijatých  uchazečů k docházce do MŠ.

Registrační číslo       

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,17,21,22,23,24,25,28 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam nepřijatých  uchazečů k docházce do MŠ.

Registrační číslo

8,12,15,16,18,19,20,26,27,

  

Datum vyvěšení 22.5.2020

Datum sejmutí 22.6.2020

Nabytí právní moci 22.6.2020

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dolní Roveň 201, okres Pardubice příspěvková organizace.

  

                                                                       Lenka Hájková

……………………………

Ředitelka školy

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ MŮŽETE DORUČIT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OSOBNĚ OD PONDĚLÍ 4.května DO ČTVRTKA 7.května 

8.00 - 12.00 HODIN

ŽÁDOSTI MŮŽETE VHODIT DO SCHRÁNKY NA VSTUPNÍCH DVEŘÍCH, NEBO JE OSOBNĚ PŘEDAT ŘEDITELCE MŠ.

Po doručení žádosti o přijetí Vám bude SMS zprávou nebo e-mailem zasláno registrační číslo pod kterým bude žádost vedena.

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2020/ 2021

Vzhledem s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním  Covid-19 bude zápis do mateřské školy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Přijímací řízení probíhá na MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  v posledním platném znění a dle podmínek a kritérií přijímacího řízení MŠ Dolní Roveň.

Vzhledem k uvedeným mimořádným opatřením bude přijímací řízení probíhat tímto způsobem:

 „ Žádost o přijetí do MŠ“ je ke stažení v odkazu formuláře.

Vyplněné žádosti budou přijímány ve dnech 2.5.2020 až 16.5.2020 a to:

1/ do datové schránky mateřské školy

2/ e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu hajkovalenka@tiscali.cz

   (nelze jen poslat prostý e-mail)

3/ poštou na adresu Mateřská škola Dolní Roveň 201, okres Pardubice 53371

4/ osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytná    

    organizace příjmu žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob

    v prostorách školy. Termín osobního podání žádosti bude upřesněn.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Proto v současné době nenavštěvujte osobně dětského lékaře.

Součástí Žádosti o přijetí je „Čestné prohlášení“ k očkování a zároveň je povinností zákonných zástupců doložit kopii očkovacího průkazu dítěte.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem.

 V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pro děti které dosáhnou do 31.srpna 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1.září 2020 povinné.

Děti budou přijímány dle volné kapacity MŠ a podle platných kritérií.

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo o nepřijetí ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.

Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na stránkách školy a na přístupném místě u vchodu do MŠ.

O nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci.

Seznam  bude vyvěšen po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. 

V Dolní Rovni 8.4.2020                                                        řed. MŠ Lenka Hájková

   

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole

Vydal:

Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice

 

 

Schválila:

ředitelka školy – Lenka Hájková

 

 

Účinnost:

od 6.4.2020

 

 

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 


Ředitel/ředitelka Mateřské školy Dolní Roveň stanovil/a následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

III. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte / starší má přednost /.

Pořadí

č.

Kritéria na šk. r. 2020/2021

Bodové hodnoty

1.

Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky

20

2.

Děti, které mají trvalé bydliště v obci Dolní Roveň

15

3.

Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do 31.12.2020, dle věku od nejstaršího.

15

4.

Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do konce školního roku 2021, dle věku od nejstaršího.

10

 

 

 

Celkový počet bodů

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti v řádném termíNU.

V Dolní Rovni 6.4.2020                                                                                                                                                                                                                     Lenka Hájková

                                                                                                                                                                                                                                                ředitelka mateřské školy