Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice

Provozní řád MŠ Dolní Roveň

s účinností

od 1. dubna 2012
Mateřská škola je povinna vypracovat provozní řád, v němž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob manipulace a nakládáni s prádlem.

Provozní řád se řídí zejména:

- zákonem č.258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

- zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch

- vyhláškou ministerstva školství č.14 / 2005 o předškolním vzdělávání

- Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22I. Údaje o zařízení

Název organizace: Mateřská škola Dolní Roveň
  Dolní Roveň 201 okres Pardubice 533 71
IČO: 70997209
zastoupena ředitelkou školy: Lenkou Hájkovou
zřizovatel:  
pracoviště: Mateřská škola,
  Dolní Roveň 201 okres Pardubice 533 71
tel: 466688234
e-mail: hajkovalenka@tiscali.cz
II. Popis zařízení:

Typ školy mateřská škola s celodenním provozem,
  součástí je školní jídelna
   
Kapacita 68 zapsaných dětí
  3 tříd
  25 dětí ve třídách
  Věkově smíšené složení tříd 3- 7 let
   
Personál 5 pedagogů včetně ředitelky
  1 provozních zaměstnanců
  2 pracovnice školní jídelny
   
Provozní doba od 6.30 do 16.30
Stravování pro cizí strávníky neposkytujemeIII. Režim dne

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho inpiduální rozvoj a pro navazující vzdělávání v ZŠ.

Nástup dětí do mateřské školy od 6.30 do 8.00 hodin
Režim dne
Respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové a inpiduální zvláštnosti i potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. V Třídních vzdělávacích je denní režim zpracován podle potřeb každé třídy zvlášť.

06.30 - 07.00 scházení dětí v Sluníčkové .třídě, volné hry a činnosti
07.00 - 9:45 rozcházení do kmenových tříd s třídní učitelkou,dopolední hry a činnosti, pohybové hry a cvičení, svačinka
9:45 - 11.45 pobyt venku, spontánní i řízené činnosti, sezónní činnosti, pohybové hry, poznávací činnosti
11.45 - 12.30 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě domů
12.45 - 14.15 podle potřeby odpočinek, klidnější individuální  činnosti a hry
14.15 - 16.30 odpolední svačina, zájmové odpolední činnosti, odchod dětí domů, individuální  činnostiHra
je zařazována průběžně ve všech částech dne, volná hra převládá v době scházení a rozcházení dětí a v době svačinky, během odpoledního odpočinku. Řízené činnosti zařazujeme zpravidla před pobytem venku a v odpoledních hodinách.

Pohybové aktivity
Všechny třídy jsou vybaveny pro pohybové činnosti různorodým náčiním, nářadím a pomůckami, které se soustavně obnovují a doplňují a které si mezi sebou třídy půjčují.

Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

- před dopolední svačinou – individuálně, nebo skupinově zaměřené pohybové činnosti

- před pobytem venku – cvičení s náčiním doprovázené slovem nebo hudbou, pohybové

  hry, psychomotorické hry, zdravotní a relaxační cvičení

- při pobytu venku - sezónní pohybové činnosti, pohybové hry

- odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, individuální hry, hudebně pohybové činnosti

- minimálně 1x týdně řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí


Pobyt venku
Probíhá zpravidla 2 hodiny dopoledne, v letních měsících odpoledne děti pravidelně využívají k hrám zahradu.
Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí a stavu ovzduší, zpravidla v prostorách školní zahrady.
Školní zahrada je plně oplocena, vhodná pro sport i pro vzdělávání, poskytuje dětem rozmanitý terén, pískoviště, travnatou i tvrdou plochu, lavičky, stoly, klouzačky, houpačky, prolézačky.
Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě.
V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven již v ranních hodinách.
Během pobytu venku děti mají pokrývku hlavy, sluneční brýle, popř. ochranný krém v UV faktorem.

Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace.
Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí MŠ. Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní:

- sezónní činnosti

- tvořivé, praktické a kognitivní činnosti

- pohybové a sportovní hry s náčiním

- turistika

- jízda na dětských dopravních prostředcích


Odpočinek
K odpolednímu odpočinku dětem slouží prostory ložnic. Používáme lehké postýlky, molitanové matrace. Každé dítě má přiděleno své označené lůžko.
Doba a forma odpočinku vychází z individuálních potřeb dětí. Minimálně půl hodiny (zpravidla od 12.45 hod - do 13.45 hodin) odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Nemusí spát, mají možnost si do postýlek vzít svou oblíbenou hračku, polštářek. Děti ke spánku nenutíme.
Děti vstávají průběžně po probuzení. Během odpočinku děti vždy mohou individuálně uspokojit své hygienické potřeby.

Stravování
Stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno vlastní školní kuchyní. Podrobný režim přípravy jídel je uveden v provozním řádu školní kuchyně. Pokud je dítě přítomno v době podávání stravy, vždy se stravuje.
Pracovnice školní jídelny dodávají připravené svačinky na jednotlivé jídelny, na stolování dohlížejí pedagogické pracovnice. Výdej obědů zajišťují pracovnice ŠJ.
Ranní a odpolední svačinky probíhají obdobně.
Děti mají možnost volby porce jídla, do jídla děti nenutíme, ale snažíme se o to , aby jídlo alespoň ochutnaly.
Mezi jednotlivými jídly jsou zpravidla tříhodinové intervaly.

Mytí nádobí se provádí v dostatečně teplé pitné vodě s přídavkem mycího prostředku, případně dezinfekce, po předchozí očistě od zbytků. Mytí bílého a černého nádobí je od sebe časově odděleno.
Nádobí se nesmí utírat do utěrek. Čistící prostředky a pomůcky na úklid prostor kuchyně jsou uloženy ve skladu . Likvidace odpadu je zajišťována pravidelně a včas.


Doba zahájení podávání stravy:

8.30 – 9.00 dopolední svačina
11.45 oběd
14.15- 14.45 odpolední svačina


Pitný režim - na každé třídě je celodenně k dispozici konvice s čajem, nebo ředěné ovocné nápoje. Děti mají možnost se napít v průběhu celého dne dle vlastní potřeby. Na přijímání tekutin dětmi dohlížejí učitelky.V letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin během celého pobytu venku.

Otužování:
vzduchem:

- vyvětrání v průběhu dne

- dostatečný pobyt venku, využívání zahrady

- vhodným oblékáním na pobyt venku (přiměřený oděv odpovídající počasí)

- děti mají možnost si během dne některé části oděvu odložit nebo naopak obléci


vodou:

- v letních měsících sprchováním

- hry s vodou na školní zahraděIV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Způsob a intenzita větrání
Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší:

- ráno před příchodem dětí na třídu intenzívní vyvětrání

- v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání

- během odpoledního odpočinku dětíTeplota vzduchu:
Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20°C až 22°C.
Kontrolu teploty vzduchu sledují učitelky, každá třída je vybavena nástěnným teploměrem

Osvětlení
Třídy i herny jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem.


V. Zásobování pitnou vodou

Vodu odebíráme z vodovodní sítě.


VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna a praní prádla

- lůžkovin jednou za 3 týdny

- ručníků jednou za týden,

- nebo v případě potřeby ihnedPraní a žehlení prádla zajišťujeme v mateřské škole.
Špinavé ručníky a ložní prádlo provozní pracovnice sesbírají a perou v automatické pračce. Teprve pak v ložnicích převlékají čisté ložní povlečení. Špinavé a čisté prádlo se nesmí křížit. Po vyprání se prádlo suší ve vyhrazeném prostoru (v létě venku), po usušení ihned vyžehlí a odnese v koši na prádlo a uloží do skříně. Skříně se pravidelně větrají .
Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned a vyperou s použitím dezinfekčního prostředku.

Pracovní oděvy zaměstnanců MŠ a ŠJ se perou odděleně. Pracovní oděvy pracovnic ŠJ se perou zvlášť v pračce a žehlí je pracovnice.


VII. Hygienicko-protiepidemický režim

Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá uklízečka. Nákup je prováděn dle potřeb po dohodě s paní ředitelkou. Čistící prostředky jsou používány dle zásad BOZP a dle potřeby znečištění ploch.

Způsob a četnost úklidu a čištění
Denně:

- setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, krytu topných těles a klik

- vynášení odpadků,

- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

- vyčištění koberců vysavačem 2x týdně, nebo dle potřeby


Týdně:

- omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů

- dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku,


2x ročně:

- umytí oken včetně rámů

- umytí svítidel

- celkový úklid všech prostor školy


Malování:

- třídy mateřské školy - 1x za dva roky

- prostor školní kuchyně - ročně


Seznam používaných dezinfekčních přípravků:

- Chloramin

- Krtek - čistič potrubí

- Savo – PRIM- drážpé

- Domestos

- WC Net

- Jar

 

VII. Péče o školní zahradu

Mateřská škola má vlastní oplocenou školní zahradu. Za čistotu a údržbu školní zahrady zodpovídají všichni prac. MŠ. Uklízečky zametají listí a spadlé větve z chodníků před vstupy do MŠ, v zimních měsících dbají na posyp chodníku a úklid sněhu.
Na údržbě zahrady nám vypomáhají zaměstnanci obecního úřadu. V letních měsících zajišťuje sekání trávy průběžně dle potřeby, zpravidla 1x za 14 dnů. Keře jsou stříhány podle potřeby 1- 2x ročně, ořezané větve se bez zbytečného odkladu odváží.
Učitelky denně při pobytu s dětmi na zahradě kontrolují, zda se na ploše nenacházejí nebezpečné předměty (injekční stříkačky, ostré předměty, uhynulá zvířata, další nečistoty apod.). S úklidem papírků, kamenů, suchého listí a klacíků mohou v rámci vzdělávacích činností pomáhat pod dohledem učitelky i děti, avšak vždy s ohledem na zajištění hygieny a bezpečnosti dětí.
Pískoviště je přikryto sítěmi proti znečištění zvířaty, spadu listí a jiných nečistot. Výměna písku se provádí po 2 - 3 letech. Pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou.


O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy.
Provozní řád je trvale umístěn na nástěnce v hospodářské části budovy školy.
Účinnost tohoto provozního řádu: od 1.dubna 2012

V Dolní Rovni dne 28. 3. 2012