Vnitřní řád školního jídelny

Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice

                                             

 

Část I.

Všeobecná ustanovení

 

Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní jídelna), které je součástí Mateřské školy Dolní Roveň, příspěvková organizace, je zpracován na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn.

 

 1. Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) upravuje:

 • provoz jídelny

 • podrobnosti k výkonu práv dětí

 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • podmínky zacházení s majetkem

 1. Vnitřní řád ŠJ je vnitřní směrnicí školy.

 2. Vnitřní řád ŠJ vychází z právních přepisů:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - § 119, § 122 odst. 4), ve znění pozdějších změn

 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn

 • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (Hlava III - Stravování zaměstnanců § 236)

 • vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování (stanovení ceny stravného)

 • vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších změn (§ 4 odst. 1-2)  

 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších změn

 • vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách a státních příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších změn

 1. Právní předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

   

Část II. 

Provozní podmínky

Článek 1

    Provozní podmínky

 

 1. Školní jídelna je součástí mateřské školy a pracovnice ŠJ jsou zaměstnankyně mateřské školy.

 2. ŠJ zajišťuje stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců.

 3. ŠJ vaří jídla a vydává stravu ve dnech, kdy probíhá vzdělávání dětí.

 4. V době uzavření mateřské školy se nevaří a výdej stravy se neprovádí.

 5. Výdej stravy je přizpůsoben režimu dne.

 6. Obědy jsou vydávány dětem i zaměstnancům školy.

 7. Evidence stravovaných je vedena vedoucí školní jídelny.

 8. Dotazy,podněty, připomínky a stížnosti mohou podávat či řešit zákonní zástupci a zaměstnanci školy přímo s vedoucí ŠJ, s ředitelkou školy nebo její zástupkyní.

 

Článek 2

      Prodej stravného za odběr jídla

 

 1. Stravné bezhotovostní platbou na bankovní účet školní jídelny. Po zahájení školního roku v měsíci září platí zákonní zástupci a zaměstnanci školy poplatek za stravování na měsíc září a zároveň na měsíc říjen.

 2. Stravné se platí bezhotovostní platbou měsíční zálohou ve výši 750,- Kč.

 3. Vyúčtování přeplatků stravného se provádí dvakrát ročně, a to k 30. 6. a 31. 12. Přeplatky se vrací převodem na účet nebo mimořádně výplatou hotovosti u vedoucí ŠJ.

 4. Zákonní zástupci sdělí vedoucí ŠJ informaci o:

 • číslu účtu pro zasílání přeplatku za stravné

 • případně variabilní symbol pro identifikaci zákonného zástupce

 1. Vrácení přeplatků bude provedeno do 30 dnů od data vyúčtování.

 2. O termínech výběru za stravné v hotovosti budou zákonní zástupci informováni sdělením na informačních tabulích na jednotlivých třídách v prostoru šaten.

 3. Všichni musí zaplatit do určeného dne v měsíci.

   

  Článek 3

     Výše stravného

   

KALKULACE

 

 

děti 3 - 6 let /den

děti 7 let /den

přesnídávka

                    8,00 Kč

                   9, 00 Kč

oběd

                  22,00 Kč

                 23, 00 Kč

odpolední svačina

                    7,00 Kč

                   8, 00 Kč

celý den

            37,00 Kč

            40, 00 Kč

zaměstnanci

           32,00Kč

příspěvek z FKSP 32,- Kč

 

Článek 4

      Evidence strávníků

 

 1. Každý strávník musí být zaevidován k odběru stravy ve školní jídelně. Stravující se děti jsou evidovány ve školní matrice. Za tímto účelem jsou poskytovány vedoucí ŠJ údaje

  o dětech:

 • jméno a příjmení

 • třída

 • telefonní číslo zákonného zástupce

 1. Evidenci provádí a vede vedoucí školní jídelny prostřednictvím evidenčního programu školy.

   

   

Článek 5

     Podmínky stravování

 

 1. Ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, se stravovalo vždy.

 2. Upozornění: pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku.

 3. Stravování dětí na mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu.

 4. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti, platit stravné bez odpolední svačiny. Stejný postup je při pozdějším dopoledním nástupu dítěte, platba bude bez úhrady za přesnídávku.

 5. Zákonní zástupci mohou své děti ze stravování odhlásit, zaměstnanci školy se odhlašují za určitých podmínek (OČR, nemoc, dovolená i jiná celodenní nepřítomnost v práci, při zdravotních obtížích apod.).

 6. Odhlášení dítěte ze stravy musí být provedeno do 8.00hod. a to formou:

 • odhlášení den předem u učitelky na třídě

 • telefonicky na číslech: 466 688234

 • osobně u vedoucí ŠJ

 1. Při telefonickém odhlašování uvede zákonný zástupce tyto údaje:

 • jméno a příjmení dítěte

 • třídu, kterou dítě navštěvuje

 • přesně dny, na které je stravné odhlašováno

 1. Neodhlášená strava je účtována jako vydaná.

 2. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vnitřní směrnice považuje za pobyt ve škole. Zákonný zástupce si může vyzvednout stravu v tento den v době od 11.15 do 11.35 hod. v přízemí MŠ.

 3. Stravu nelze odhlásit zpětně, a to na probíhající den a dny předcházející aktuálnímu dni odhlášení.

 

 

 1. Článek 6

              Pitný režim

 

 1. Pitný režim pro děti je zajišťován v průběhu celého dne pobytu dětí v MŠ (ovocné, bylinkové čaje, vitamínové nápoje, ovocné šťávy, neperlivá voda apod.).

 2. Jako součást pitného režimu budou mít děti k dispozici obyčejnou vodu v konvicích.

 3. Děti mají k dispozici pitný režim od 6.30 hodin po celý provoz mateřské školy.

 4. P. kuchařky doplňují tekutiny během celého dne dle potřeby do termosů na třídách.

 5. Na zahradu donášejí dětem dostatek tekutin paní učitelky.

   

Článek 7

Jídelní lístek

 

 1. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

 2. Jídelní lístek je sestavován v souladu s předpisy tak, aby složení stravy odpovídalo stanoveným normám.

 3. Jídelní lístek je sestavován na týden dopředu.

 4. Aktualizovaný jídelníček se každý týden zveřejňuje na informativních nástěnkách pro rodiče.

 5. K případným změnám v jídelníčku (výjimečně) je oprávněna pouze vedoucí ŠJ. Zákonní zástupci respektují změnu a jsou na ni předem upozorněni na jídelních lístcích.

   

 

Část III. 

Pravidla pro stravování

                                                   Článek 1

  Organizace výdeje jídla a stanovená pravidla

 

8:30 – 9:00     podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu ( děti si berou      

                       přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)

11:45 – 12.15 oběd

14:00 – 14:15 odpolední svačina

 

 1. Strava se vydává z výdejní kuchyně na jednotlivé jídelny.

 2. Stravu smí vydávat výhradně určení zaměstnanci školní jídelny.

 3. Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny.

 4. Přesnídávky a odpolední svačiny jsou připravovány kuchařkami na servírovací stolky pro každou třídu, pití je podáváno v uzavřené nádobě, děti se učí samostatně obsloužit.

 5. Polévku z terin nalévají učitelky, vždy s dodržením bezpečnosti (pozor na opaření!).

 6. Pro výdej hlavního jídla se děti řadí do fronty podle organizace učitelkou (dle svých schopností).

 7. V prostorách, kde se děti stravují je dodržována kultura stolování.

 8. Po jídle si děti samostatně uklidí své místo a odnesou použité nádobí na určené místo.

 9. Každý strávník musí dostat jídlo upravené na odpovídající teplotu.

 10. Vydávané množství jídla musí odpovídat stravovacím normám pro jednotlivé věkových kategorií. Obědy vydávají zaměstnankyně podle norem na dítě a norem na dospělé.

 11. Každý strávník má nárok dostat jednu porci jídla v plném rozsahu dle jídelního lístku. Přídavek (přílohy, omáčky…) lze vydávat na talíř a dle požadavku je dětem přidává paní kuchařka.

 12. Při přípravě jídel (studených i teplých) se vychází z norem, neměly by po vydání, zejména obědů, zůstávat žádné zbytky.

 13. V případě, že se koná akce pro děti mimo objekt MŠ v době běžného podávání jídla, upozorní p. učitelky vedoucí ŠJ den předem, aby mohla časově přizpůsobit podání svačinek nebo je zabalit s sebou. Při nepřítomnosti pracovnice, která připravuje svačiny (případně oběda) přebírají její činnost ostatní pracovnice ŠJ.

 14. Jídlo se z MŠ nevynáší, pouze ve výjimečných případech - nevolnost, pozdější nástup na pracoviště, dřívější opuštění pracoviště – v takovém případě pracovnice upozorní hlavní kuchařku (alespoň 1/2 hod. před vydáním obědů) a ta nanormuje a připraví do nádoby zaměstnanci oběd (v hlavní kuchyni). V případě, že zaměstnanec (zejména učitelky) časově nestihnou oběd sníst, lze ho ohřát v mikrovlnné troubě

 15. Zaměstnanec si může jídlo vydané běžným způsobem přeložit do přineseného jídlonosiče.

 

 

Článek 2

Zásady provozu školní kuchyně a jídelen

 

 1. Vedoucí ŠJ a ostatní zaměstnanci ŠJ se řídí platnými hygienickými předpisy a směrnicemi vydanými ředitelkou školy - zejména:

 • dodržují čistotu v kuchyni a v přilehlých prostorách, které jsou její nedílnou součástí /sklady, chodby, WC, šatna, místnost k ukládání ovoce a zeleniny, přípravna masa a dále přístrojů: robot, lednice, mrazáky, mikrovlnné trouby aj./

 • dodržují technologii při přípravě jídla – sledují kritické body – HACCP

 • řídí se předpisy, které jim ukládá náplň práce

 1. Běžný úklid školní kuchyně provádí provozní pracovnice ŠJ, utírání stolků v jídelnách pracovnice provozu MŠ.

 2. Nádobímyjí kuchařky až po vydání hlavního jídla, a to z hygienických důvodů.

 3. Skladování je zajišťováno podle teploty, sortimentu, záruční doby po minimální dobu. Použití potravin s prošlou spotřební lhůtou je vyloučeno.

 

 

 

Článek 3

      Nakládání s majetkem, potravinami

 

 1. Na dětské strávníky dohlíží pedagogický dozor, případně další zaměstnanci MŠ, vedou děti ke slušnému chování při stolování a k šetrnému zacházení s majetkem MŠ (jídelní soupravy, příbory, sklenice...).

 2. Je zakázáno vynášet příbory a nádobí z prostor jídelen.

 3. Po ukončení jídla strávníci odevzdávají všechno nádobí a příbory do okýnka.

 4. Nákup potravin a surovin k přípravě oběda je zajišťován smluvně fakturací. Každý dodavatel garantuje množství, kvalitu a nezávadnost zboží.

 

 

Část IV. 

 

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných  vztahů  mezi dětmi  

a zákonnými zástupci dětí, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci.

 

Práva dětí

 

 • děti mají právo na jeden oběd, přesnídávku a svačinu denně

 • mají právo na respektování individuálního tempa při jídle, děti do jídla nenutíme

 • děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na zdravé životní prostředí

 • mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým, nebo   

     psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi

     druhy toxikománií

   

  Povinnosti dětí

   

 • děti dodržují pravidla kulturního stolování a slušného chování ( předškoláci používají  

     příbory, děti mladší podle zručnosti)

 • zdraví pracovníky školy, respektují pokyny učitelek a kuchařek

 • dodržují základní hygienická pravidla

 • děti se nesmějí dopouštět projevu rasizmu a šikanování

   

   Práva a povinnosti zákonných zástupců

   

 • zákonný zástupce má právo na informovanost týkající se provozu školní jídelny viz. Vnitřní

     řád ŠJ

 • má právo na informovanost týkající se výroby stravy ( alergeny, suroviny, postupy výroby)

 • zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí

     jídelny, nebo ředitelky MŠ

 • zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní

     způsobilosti dítěte

 • zákonný zástupce má povinnost včas platit stravné

 • má povinnost neprojevovat diskriminaci, nepřátelství, násilí ke skupině nebo jednotlivci

   

  Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci

   

 • učitelky ve školní jídelně pomáhají dětem s výdejem stravy

 • učiteky vydávají dětem a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně

     souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zaajištění bezpečnosti a dalších nezbytných 

     organizačních opatření

 • informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti jsou důvěrné a všichni pedagogičtí

     pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

   

   

  Dietní stravování, stravování alergiků

   

  Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je strávníkům s dietami, nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do MŠ.

  Strava bude uložena podle její povahy v chladničce, nebo na jiném určeném  místě odděleně od pokrmů připravovaných ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory.

  Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

  Za uložení a výdej stravy zodpovídá zařízení.

   

   

            Část V.

Závěrečná ustanovení

 

Článek 1

Účinnost vnitřního řádu

 

 1. Tento vnitřní řád nabývá účinnosti k 1.9. 2019.

 2. Tento vnitřní řád se vydává na dobu neurčitou.

 3. S vnitřním řádem jsou povinni se seznámit a dodržovat zaměstnanci mateřské školy. 

 4. Vnitřní řád je vydán jako organizační směrnice Mateřské školy Dolní Roveň, příspěvková organizace a slouží výhradně pro její potřebu.

   

    

Článek 1

Zrušovací ustanovení

 

 1. Dnem 31.8. 2019 končí účinnost Vnitřního řádu školní jídelny vydaného dne 22.8.2017.

   

   

   

  V Dolní Rovni dne 20. 8.2019

   

   

   

   

  Lenka Hájková , ředitelka školy