Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice

…………………………………..

 

  

Školní řád

  

 

Vypracoval :

Lenka Hájková -  ředitelka Mateřské školy  Dolní Roveň

Schválil:

Lenka Hájková -  ředitelka Mateřské školy  Dolní Roveň

Ped. rada projednala dne:

 

Závaznost :

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance a účastníky předškolního vzdělávání  MŠ Dolní Roveň

 

Směrnice nabývá platnosti dne:

1.9.2017

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1.9.2017

 

 

Ředitelka Mateřské školy Dolní Roveň v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“)vydává tento školní řád, kterým upravuje povinnosti k výkonu práv dětí a jejich zákonných zástupců, stanovuje základní podmínky vnitřního režimu, podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí a ochrany před sociálně patologickými jevy, před násilím a diskriminací, podmínky zacházení s majetkem školy, při zohlednění zvláštnosti dětí při výchově a vzdělávání.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Mateřská škola Dolní Roveň 201, okres Pardubice, příspěvková organizace

 

Právní norma : příspěvková organizace

Součástí školy je školní jídelna

IČO : 70997209

telefon : 466 688 234, 605 569 337

e-mail : hajkovalenka@tiscali.cz

web : http://www.msdolniroven.cz

ředitelka školy : Lenka Hájková

 

Provoz školy je od 6.30 do 16.30 hodin

 

Mateřská škola je předškolní vzdělávací zařízení s celodenním provozem a vyučovacím jazykem českým. Oblast výchovy a vzdělávání je hlavní činnosti školy a je řízena pedagogickými pracovníky s odborným vzděláváním.  Výchovně vzdělávací činnost v Mateřské škole se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, v souladu s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech.

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání (§ 33 školský zákon)

 Čl. I

 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

   

  Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

  Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

   

  Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“), v platném znění

   2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:

 1. Na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti.

 2. Na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.

 3. Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 4. Na slušné zacházení, na respektování jazyka, náboženství, barvy pleti.

 5. Na pozornost a vedení ze strany lidí.

 6. Na ochranu před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit.

 7. Na prostředí plné pohody a porozumění, lásky a bezpečí.

 8. Na možnost se jít kdykoliv napít, jít  na toaletu, jíst pouze to a tolik, kolik chtějí.

 9. Na  respektování jako jedince s možnostmi všestranného rozvoje, právo vyrůst v tělesně i duševně zdravého jedince se svou identitou, rozvíjet své schopnosti, nadání, právo na soukromí a právo si hrát.

 10. Na respektování jako individualita, vytvářející si svůj vlastní život, právo ovlivňovat rozhodnutí co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, být připravován na svobodu jednat a žít svým způsobem.

 11. Na pomoc, když ji potřebují.

 12. Být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova /nebo jak chtějí/.

  Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

  Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Dítě má povinnost:

-    Chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku

     (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě).

-    Po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo.

-    Po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky ,papír, předměty použité k činnosti…).

-    Být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat, umýt si ruce).      

-    Oznámit paní učitelce , když chce odejít ze třídy (kam).

-    Dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči.

-    Upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím             

      z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat…).

-     Neničit práci ostatních.

-     Dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách –

      nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC

      a v šatnách.

      Dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet

      míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstol a žebřík, neskákat

      z výšek  atd.….

-     Chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo ( umět se omluvit, chovat se

      empaticky).

-     Pomoct (pokud je to v jeho možnostech) jinému dítěti např. s oblékáním, s úkolem,

      s nějakou činností, radou atd.

-     Konflikty řešit ústní domluvou za pomocí výtvarně znázorněných pravidel.

 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti 

 • Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na svobodný přístup k informacím o průběhu výchovy a vzdělávání a výsledků dětí v předškolní výchově a vyžádat si konzultaci s paní učitelkou nebo ředitelkou po předchozí domluvě.

 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí výchovy a  vzdělávání vání dětí a spolurozhodovat při řešení problémů a při plánování programu školy.

 • Na poradenskou pomoc mateřské školy, nebo školského poradenského zařízení týkající se vzdělávání dětí a na diskrétnost informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 • Zákonní zástupci dětí mají právo se zúčastňovat třídních schůzek, svolávaných ředitelkou školy.

 • Zákonní zástupci si mohou po předběžné domluvě v době od 10,00 do 11,30 hod. dohodnout s ředitelkou školy osobní jednání, případně po předchozím projednání i jinak.

 • S paní učitelkou vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, kam dítě dochází, mají možnost si vyžádat mimořádnou schůzku, konzultaci, či pohovor k otázkám výchovy a vzdělávání dítěte a projednat podstatné připomínky.

 • Další formou informace jsou vývěsky v šatnách každé třídy.

 • Opačně, ředitelka nebo paní učitelky, mohou vyzvat zákonného zástupce, aby se osobně dostavil k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 • Zákonný zástupce může pro přebírání dítěte pověřit jinou osobu (příbuzenského vztahu, staršího sourozence apod.) jen na základě písemného pověření předaného ředitelce školy.    

 • Zákonný zástupce dítěte má právo vznášet připomínky k práci školy a vzdělávání dětí. Tyto připomínky musí   mít své opodstatnění, musí být pravdivé a konkrétní. Nesmí obsahovat znaky vyhrožování, zastrašování  nebo osočování pedagogických pracovníků.

 • Průběžné informace o akcích školy, jsou zveřejňovány na internetu, nástěnce v šatně dětí a prostřednictvím třídních učitelek.

 • Účastnit se akcí pořádaných mateřskou školou.

 • Půjčovat si knihy, časopisy s odbornou tématikou.

 4. Povinnosti zákonných zástupců

 1.  

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte s účinností od 1. 9. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen spádová mateřská škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
 2. Zákonný zástupce dítěte se dopustí přestupku tím, že nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání
 3. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.
 4. Pokud se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání déle než dva týdny, dítě řádně omluvit.

Dále:

Zajistit řádnou docházku přihlášeného dítěte. Při docházce dbát, aby dítě bylo vhodně oblečené a upravené, respektovat vnitřní režim školy a školní řád.

 • Spolupracovat se školou při vzdělávání dítěte.

 • Na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek výchovy a vzdělávání.

 • Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, obtížích a jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte.

 • Dokládat důvody nepřítomnosti na vzdělávání v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

 • Oznamovat škole změny údajů, které jsou uvedeny v evidenčním listu dítěte, nebo změny podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte, na příklad osobní údaje, změny adresy, změna telefonního čísla, změny zdravotního stavu,  výskyt infekčního onemocnění dítěte, nebo výskytu infekce v rodině apod. Přitom má právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se osobního a rodinného života.

 • Zákonní zástupci (rodiče) předávají děti do školy zdravé a bez příznaků zjevného onemocnění (kašel, kapénková infekce, průjem, zvracení, teplota). Škola má omezené možnosti izolace nemocných dětí. Bude-li zjištěno onemocnění v průběhu pobytu ve škole, budou rodiče vyzváni k jeho neprodlenému převzetí.

 • Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními  zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 • Osobně předávat dítě paní učitelce, rovněž si je osobně vyzvednout, předat dítě jiné osobě lze pouze na základě písemného pověření vystaveného zákonným  zástupcem dítěte.    

 • Zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, vždy   čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat, zajistit vhodné převlečení na pobyt venku a do třídy.

 • Všechny věci dítěte potřebné k pobytu musí být označeny a podepsány pro případ záměny, nebo jejich zapomenutí dítětem.

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i v době kdy je ve škole. Odpovídají za to, co dítě do školy přináší, co má uloženo v šatních skříňkách (ostré předměty, zápalky, léky apod.) Odpovídají za vhodné oblečení, obutí a cennosti, které si dítě s sebou bere (šperky, hodinky, mobilní telefon, knížky, hračky),  které mohou být příčinou úrazu nebo ztráty.

Rodiče žádáme, aby nedávali dětem do školy cenné předměty například zlaté řetízky a jiné, které mohou děti při hrách a tělovýchovných aktivitách ztratit nebo poškodit. Škola nenese odpovědnost za jejich ztrátu, poškození a případnou náhradu.

V celém areálu školy je zákaz kouření (zákon č. 379/2005 Sb.v platn.znění) zákaz vodění psů a jiných zvířat.

 

 

Čl. II

 

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1.Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte vyplní na evidenčním listu dítěte.

 

Pokud si zákonný zástupce, nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušná

paní učitelka:

 • se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky
 • informuje telefonicky ředitelku školy
 • řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči
 • případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc

 

(pozn. Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy)

 

 3. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení učitelek, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách u šaten jednotlivých tříd.

 

V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.

 

 4. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu písemnou formou mateřské škole a to buď předáním oznámení učitelkám vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází nebo telefonickou omluvou na tel.č. 466688234

Není-li dítě zdravotně v pořádku, je vhodné s ním navštívit lékaře. Berte prosím ohled na ostatní děti i na nás dospělé. Po vyšetření u lékaře přivítáme, oznámíte-li nám diagnózu a předpokládanou dobu léčby.

Po ukončení domácího ošetřování má paní učitelka právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu .  My toto nevyžadujeme, věříme, že vám záleží na zdraví vašeho dítěte a že do školky znovu přivedete dítě naprosto doléčené a zdravé.

Pokud dojde k tomu, že dítě opravdu bude jevit známky nemoci (bude si stěžovat na bolesti břicha, bude polehávat, bude mít teplotu, zelenou rýmu, kašel, zarudlé oči a další alarmující příznaky) a rodiče nebudou chtít uznat, že dítě není zcela v pořádku a odmítnou si dítě vzít domů, paní učitelka dítě do kolektivu nepřijme. V těchto případech bude po rodičích vyžadovat potvrzení pediatra.

Při příznacích onemocnění dítěte (teplota, zvracení, zánět spojivek, bolení bříška, kašel, zelená rýma a i jen vodová rýma ...) v době pobytu v mateřské škole budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte a k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Nejlepší řešení je, když si pro nemocné dítě co nejdříve přijdete.

DÍTĚ S TEPLOTOU, NACHLAZENÍM, NEDOLÉČENOU NEMOCÍ DO KOLEKTIVU  ZDRAVÝCH  DĚTÍ  NEPATŘÍ.

Chraňte prosím zdraví ostatních dětí, ale i nás, dospělých.

 

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy. K projednání přinese zákonný zástupce písemné oznámení s uvedením důvodu a předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

 

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy

 

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte  paní učitelku o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti  při vzdělávání.

 

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

  5. Stanovení  podmínek  pro úhradu úplat v mateřské škole

Úhrada úplaty za vzdělávání

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

 2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

 3. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu hotově

   

  Úhrada úplaty za školní stravování 

   

  Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

   

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

 2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

 3. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu převodem na účet MŠ.

 4. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

 2. řídí se školním řádem mateřské školy,

 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti  a vzájemné ohleduplnosti.

   

    

  Čl. III

   

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

                                              Přijímání dítěte do mateřské školy

 1. 1.      Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3  do 6 let, na základě žádosti zákonného zástupce. Podle podmínek školy,  počtu míst a vzájemné dohodě může být výjimečně přijato dítě mladší 3 let, které splňuje podmínky k přijetí, zvládá základy hygieny a samoobsluhy.
 2. 2.      O přijetí a stanovení zkušebního pobytu v délce nejvýše 3 měsíců rozhoduje ředitelka školy.
 3. 3.      Při přijetí stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dny docházky a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a pokud má rodič zájem, podmínky adaptačního režimu
 4. 4.      Termín a dobu zápisu dětí do mateřské školy na následující školní rok, stanovuje ředitelka školy     po dohodě se zřizovatelem. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. U zápisu obdrží tiskopis pro lékaře, kde lékař potvrdí, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dále zákonní zástupci dostanou veškeré informace týkající se zápisu a jsou seznámeny s kritérii pro přijímání k předškolnímu vzdělávání.
 5. 5.      Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 6. 6.      Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce
 7. 7.      Dítě může být přijato i v průběhu školního roku pokud to podmínky školy umožňují a jsou volná místa. Zákonný zástupce může využít možnosti zúčastnit se vzdělávání se svým dítětem podle dohody s ředitelkou školy a třídní učitelkou, pokud je to pro dítě přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy.
 8. 8.      Dítě, které začíná mateřskou školu navštěvovat, by mělo zvládnout základní společenské a osobní návyky (samostatně chodit, umět držet a jíst lžící, pít s hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, umýt se,  samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou ).
 9. 9.      Rodiče jsou škole nápomocni v osvojování návyků, hygieně, oblékání a vedou děti k úctě k dospělým (zdravení zdvořilost a ukázněnost).

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, bude předškolní vzdělávání povinné. Předškolní vzdělávání je povinné od 1. září 2017.

a/ Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a      to v rozsahu od 8,00 hod. do 12,00 hod.

b/ Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních             prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních, středních školách, pro účely           tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

c/  Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě ze vzdělávání písemnou formou a to buď

     v sešitu omluv, nebo písemně přímo třídní učitelce.

d/  Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; 

     zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode  

     dne výzvy.

 

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky,          

 

Individuální vzdělávání dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě

v odůvodněných případech zvolit  individuální vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě

cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně

vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

a to a/  ve čtvrtek - první týden v prosinci

       b/  náhradní termín,  čtvrtek – druhý týden v prosinci

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření  a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání

dítěte nemá odkladný účinek.

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce  nelze dítě opětovně

individuálně vzdělávat podle odstavce .

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s

výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Ukončení vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému

zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po

dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské

zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany

 

   

Čl. IV

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

          Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16:30 hodin.

 

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí  v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod.. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. 

Mateřská škola má 3 třídy:

1. třída „Berušky“ v průběhu ročního období se formou písniček a říkadel děti seznamují s prostředím, které je obklopuje.

2. třída „Sluníčka“ Jak se sluníčko zakutálelo. Při cestě za sluníčkem se děti dozvídají různé poznatky o okolním světě.

3. třída „Piráti“  vystupují na palubu zaoceánské lodi a během školního roku obeplouvají svět a poznávají jeho krásy.

 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

                         Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6:30  -  9:00    doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým 

                        pracovníkům k předškolnímu vzdělávání,

                        děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové

                        aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

                        zaměřené  především na hry a zájmovou činnost,

individuální práce s dětmi s OŠD

     ranní cvičení,

     svačinka

 

9:00 - 9: 45     řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí,  na jejich  

                       citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového

                       programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd

 

9:45 -11:45     osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

     pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na  

    výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, 

    prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením

    jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s 

    přírodními jevy a s okolním světem

(v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

 

11:45 -12:30   oběd a osobní hygiena dětí

 

12:30 -14:00   spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

                        individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -16:30   svačinka, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

                        zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, 

                        v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

                        doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

  1.  

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 

 

Čl. IV

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozdávána do jednotlivých jídelen.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, v rámci „pitného režimu“.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole  než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.  

 

                                     Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

8:30  -   9:00        podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti

si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)

11:45 – 12:15      oběd

14:00 – 14:15      podávání odpolední svačiny

 

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány  podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

 

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle bodu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné nahlásit prostřednictvím telefonu  tel: 466 688 234.

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 11:30 hodin oběd, na  který by mělo dítě za tento den nárok. Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze pokud to umožňují hygienické normy.

 

 

 

Čl. V

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ               

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají paní učitelky a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednu učitelku připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.

 

Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další učitelka, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

 

Učitelky nesmí dětem podávat léky. Výjimečné případy jsou konzultovány s učitelkou.

 

Z hraček doporučujeme pouze plyšové.

 Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

Při vzdělávání dětí dodržují paní učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují paní učitelky následující zásady:

a/ bezpečnost dětí v mateřské škole

 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře paní učitelky,  a  to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte  nebo jím pověřené osobě  a to v MŠ i mimo MŠ !!!  

 • Učitelka má trvale přehled o dětech, průběžně kontroluje jejich počet, sleduje případný odchod a  návrat na WC apod. a podle potřeby kontroluje další prostory, ve kterých se děti pohybují. Při denním pobytu nenechává děti bez dozoru a to ani v době jejich odpočinku. V krajním případě vyžádá zastoupení dalším odpovědným zaměstnancem.

 • O pravidlech bezpečného chování jsou děti učitelkami poučovány vždy na začátku roku a při přípravě jednotlivých akcí (na příklad zacházení s předměty, hračkami, nářadím k výtvarným pracím, při pobytu venku, chování na ulici a v dopravě, podle zvláštních pravidel k tomu účelu zpracovaných.).

Děti jsou seznamovány s bezpečnostními pravidly p. učitelkou na třídě a vždy, pokud je          třeba.

b/ přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

  • Děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech.

  • Skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je   

         na začátku skupiny a druhý na jejím konci.

  • Skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky.

  • Vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny.

  • Při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč.

  • Za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané reflexní vesty.

    

   c/ pobyt dětí v přírodě

  • Využívají  se pouze známá bezpečná místa.

  • Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a

         překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.).

  • Při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

    

   d/ rozdělávání ohně

  • Pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní  i zákonní zástupci dětí.

  • Jen na místech určených pro rozdělávání ohně.

  • Za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni.

  • V blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně.

  • Pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál.

  • Po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

    

   e/ sportovní činnosti a pohybové aktivity

  • Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy,  kontrolují učitelky, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

  • Učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

    

   f/ pracovní a výtvarné činnosti

  • Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pod dohledem učitelky, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

    

Mateřská škola je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu.(dle zákona ČR spadají mateřské školy do kategorie pojištění dle Občanského zákoníku).V případě kdy mateřská škola škodu nezavinila, mají rodiče možnost uplatnit pojistnou událost z vlastní pojistky dítěte – jedná se o úraz při pobytu v MŠ.

 

Při úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci povinni poskytnout pomoc. V případě potřeby přivolají pomoc, nebo zajistí převoz a doprovod k lékařskému ošetření. Zároveň jsou povinni ihned informovat ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte. Každý úraz i drobný musí být zaznamenám do knihy úrazů. Záznam o školním úrazu podle vyhlášky č. 64/2005 Sb.v platném znění vyhotovuje škola v případě, že v jeho důsledku vznikla nepřítomnost dítěte na výchovném a vzdělávacím procesu. Na žádost zákonného zástupce je ředitel povinen sepsat záznam vždy, je-li o to požádán i tehdy, jestliže úrazem nebyla zapříčiněna nepřítomnost dítěte ve škole.

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

Děti jsou vedeny k ohleduplnosti ve vzájemném chování, k dodržování daných pravidel při soužití  v kolektivu.

Snaha odstranit všechny náznaky povyšování a ubližování mezi dětmi.

V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou prevencí společensky nepřijatelných jevů, patří: sebedůvěra, samostatnost, sebejistota.

Děti jsou rovnocenní partneři, mají v mnoha situacích právo říci NE, když něco nechtějí. Nesouhlas nebo volba jedné alternativy nesmí být předem považována za projev neposlušnosti a vzdoru. Děti se učí vyjádřit svůj názor a své potřeby a naopak přijímat odlišné názory jiných dětí / komunitní a komunikační kruhy/ - dostatek spontánních her, pohybových aktivit

Bez zásahu dospělého dítě samo rozhoduje, zkouší své síly, samo zjišťuje, co zvládne. Prvotní je iniciativa dítěte, pedagog vede výchovnou práci skrytě, ale cíleně, dává dětem základy prosociálního chování a tedy i prevenci šikany, násilí. Dítě si může vybrat různě obtížné činnosti, společně s dětmi dbát na dodržování vytvořených pravidel chování, společně řešit vzniklé situace, konzultovat.

 

Spolupráce rodičů se školou, spoluúčast rodičů

Setkávání školy s rodiči během roku / vánoční odpoledne, společné výlety, besídky, rozloučení s předškoláky, atd./ , společné řešení problémů, výchovná pomoc rodičům.

Možnost půjčení odborné literatury, vyjádření postoje rodičů v anketě, informovanost rodičů o činnosti ve škole, to vše napomáhá k celostnímu přístupu k dítěti a zajišťuje tak jednotné působení na dítě.

V případě nežádoucích projevů u dítěte vše řešit společně a jednotně s jeho zákonnými zástupci k prospěchu dítěte.

Předškolní vzdělávání je dnes mimo jiné vnímáno jako důležitý počátek socializačního procesu, který je významný pro další rozvoj dětí a jejich společenské začlenění.

  

Čl. VII

zacházení s majetkem mateřské školy

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole učitelky zajišťují , aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro  převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.

 

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelkám školy.

  

Čl. VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 • Účinnost a platnost školního řádu

 

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2017

 

 • Změny a dodatky školního řádu

 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

 

 • Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s školním řádem

 

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

 

Nově přijímané zaměstnance seznámí s školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

 

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí ústní formou na rodičovské schůzce a vyvěšením jednoho výtisku na hlavní nástěnce MŠ.

 

 

 

 

 

V Dolní Rovni  1.9.2017                                                                   Lenka Hájková řed. MŠ