MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ ROVEŇ

OKRES PARDUBICE

 

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

 

Školní vzdělávací program byl zpracován v souladu s požadavky na předškolní vzdělávání vyplývající z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR č.j. 14 132/ 01 22.  Text byl upraven v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a Rámcovým vzdělávacím programem pro PV čj. 32 405/ 2004-22.

 

 Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 30.8.2017 s platností od 1.9.2017.

 

Školní vzdělávací program stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, , délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky příjímání dětí, průběh vzdělávání. Dále stanoví popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání uskutečňuje.

 

Obsah školního vzdělávacího programu:

 1/ Identifikační údaje o MŠ

 2/ Mateřská škola se představuje

 3/ Podmínky vzdělávání

 • Věcné ( materiální) vybavení
 • Životospráva
 • Psychosociální podmínky
 • Organizační zajištění chodu školy
 • Řízení mateřské školy
 • Personální a pedagogické zajištění
 • Spoluúčast rodičů
 • Spolupráce se ZŠ Dolní Roveň

 4/ Organizace vzdělávání

 • Přijímání dětí do MŠ a zařazování do tříd
 • Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
 • Charakteristika tříd

 5/ Charakteristika vzdělávacího programu

 • Koncepce vzdělávání
 • Vzdělávací cíle a záměry
 • Vzdělávací oblasti
 • Přístupy, formy a metody
 • Zásady zpracování TVP

 6/ Vzdělávací obsah

 • Skladba tematických bloků rozpracovaných do jednotlivých témat.
 • Dílčí vzdělávací cíle, nabídka vzdělávacích činností a očekávaných výstupů.

 7/ Evaluační systém

 • Podoba výsledků
 • Metody hodnocení, prostředky a evaluace
 • Tabulková část k ověření stanovených záměrů a cílů

 

 Školní vzdělávací program má tyto přílohy:

 Vlastní hodnocení školy uplynulého období.

Aktuální TVP pro jednotlivá oddělení MŠ.

Zabezpečení organizace školního roku / seznamy dětí, plán akcí, plán porad, DVPP, Environmentální výchova MŠ, / režimové požadavky /.

 

Identifikační údaje o mateřské škole:

-------------------------

Adresa:  Mateřská škola Dolní Roveň 201, okres Pardubice 533 71

 Telefon:   466 688 234

               605 569 337

Zařazení do sítě škol: 1.1.2003

e-mail: hajkovalenka@tiscali.cz

           www.msdolniroven.cz

IČO: 70997209

IZO: 600095533

Zřizovatel: Obec Dolní Roveň, okres Pardubice, se sídlem Dolní Roveň 1

Forma hospodaření: Příspěvková organizace

Ředitel: Statutární orgán - Lenka Hájková

Typ MŠ: celodenní  s pravidelným provozem - 3 třídní

Stanovená kapacita: 75 dětí

Provozní doba: 6,30 - 16,30 hod.

 

KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Je založena na cílech a zásadách ve smyslu školského zákona. Směřuje k osvojení klíčových kompetencí a získání předpokladů k celoživotnímu vzdělávání.

 DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY:

1/ Získávat zkušenosti o světě vlastními činnostmi.  

Vytvořit u dětí základy manuální zručnosti a získat některé elementární zkušenosti ze světa vědy a techniky formou prožitkového, situačního a činnostního učení.

Mít smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, vážit si práce i úsilí druhých.

Řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupovat cestou pokusu a omylu, zkoušet, experimentovat, vymýšlet nová řešení problémů a situací, hledat různé možnosti a varianty. Nebát se chybovat.

 

Prostředky:    

-          poskytnout dítěti samostatnost při činnostech, příležitost k manipulaci a experimentování

-          vytvořit vhodné prostory pro pohybové činnosti z hlediska potřeb dětí

-          jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému a důsledně dbát dodržování

-          získat přiměřené dovednosti při práci s některými materiály, nářadím a náčiním

-          respektovat základní bezpečnostní zásady a pravidla při manuální práci

-          získat poznatky o vlastnostech některých materiálů, fyzikálních i chemických zákonitostech v technice i přírodě

-          uvědomovat si jednoduché procesy v technice, snažit se situace řešit, vysvětlit

-          seznámit se s některými řemesly, poznat jejich význam

-          podporovat zájem o pracovní činnosti, chuť se do nich zapojit

-         chápat, že technika je přirozenou součástí života a je pro nás důležitá

-         zažívat podporu dospělých při tvůrčích činnostech

-         zažívat radost z podařeného díla

 Očekávané výstupy:

 -  ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku při činnostech a tvoření

-  zvládat manuální činnosti, provádět jednoduché úkony s nářadím a materiály

-  postarat se o své pomůcky a výrobky, udržovat čistotu a pořádek při práci

-  uvědomovat si, co je při činnostech nebezpečné, dodržovat stanovená pravidla bezpečného 

   zacházení (např. ostré nůžky, pilky, hřebíky, kladívka, skleněné předměty…)¨

-  obohatit svoji slovní zásobu o nové pojmy používané v řemeslné práci a technice

-  nebát se zeptat, když dítě neví, jak má v práci postupovat

-  vyjádřit a zhodnotit své prožitky verbálně i neverbálně

-  vnímat a rozlišovat materiály pomocí všech smyslů

-  záměrně se soustředit na činnost a její průběh, vyvinout přiměřené volní úsilí a dokončit

-  uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím

-  využívat svou představivost a zajímavé nápady

-  chápat jednoduchá schémata a návody, pokusit se o vlastní záznamy

-  řešit problémy, úkoly a situace, promýšlet různé varianty řešení

-  prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, zažívat radost z dokončené činnosti

-  umět kooperovat, dohodnout se s ostatními

-  osvojit si elementární poznatky o vědeckém a technickém prostředí kolem sebe, všímat si i 

   zajímavých technických objektů v okolí

-  získat některé praktické zkušenosti, vážit si práce druhých

-  uvědomovat si, že člověk, příroda a technika se navzájem ovlivňují

 2/ Podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o dítě.

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Úskalím se jeví adaptace dětí na nové prostředí mateřské školy, děti nastupují do MŠ relativně v ranném věku a jsou citově vázány na rodiče.                                                    Prostředky:                                                                                                                                                           

-  umožnit rodičům podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí,

-   seznamovat děti s prostředím MŠ a zaměstnanci

-   seznamovat rodiče a děti s pravidly chování ve vztahu k druhému, ve vztahu k MŠ

-   zakládat spolupráci na partnerství, pravidelně informovat o prospívání jejich dětí

-  umožnit rodičům podílet se na tvorbě a hodnocení ŠVP

hledat nové formy spolupráce s rodinou

zajistit dostatečnou informovanost o dění mateřské školy, o RVP PV a o ŠVP

 3/ Rozvíjet řečové a jazykové dovednosti u dětí.

Řeč je prostředkem vzájemné komunikace a vzájemného dorozumívání lidí mezi sebou. Je nástrojem poznávání a myšlení, protože slouží k uvědomování si a vyjadřování představ, pojmů a zkušeností. V řeči nacházejí svůj výraz pocity, city, dojmy, nálady, zážitky, prožitky, přání, naděje i obavy. Řečí děti vyjadřují i svoje potřeby, názory a postoje, mohou ovlivňovat svoje volní procesy a působit na jednání druhých.                                                         

Naším  dalším cílem je  rozvíjet u dětí osvojování  si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

K dosažení  tohoto cíle nám napomůže nově zpracovaný  systém logopedické prevence MŠ.

                           

LOGOPEDICKÁ  PREVENCE  V MŠ

 

Počet dětí s narušenou komunikační schopností stále narůstá,proto bychom se měli snažit vytvářet

a podporovat aktivity a činnosti, které umožňují rozvíjet řeč dítěte.

Pro učitele MŠ je hlavním úkolem v maximální možné míře rozvíjet u dětí obsahovou stránku řeči

a spontánní řečový projev (tzn. aby si děti rozuměly a dokázaly vzájemně komunikovat, vyjadřovat

své myšlenky a porozumět řeči či pokynům jiné osoby).

Je důležité, aby si rodiče uvědomili, že předškolní věk je optimální doba pro nápravu vad řeči.

Vždyť jdeme všichni za stejným cílem, a to, aby z dětí vyrůstaly samostatné osobnosti schopné

sebevědomě a bez problémů komunikovat s okolním světem.

 

V naší mateřské škole je logopedická prevence prováděna formou logopedických chvilek,

Dechových, fonačních a artikulačních cvičení, sluchových cvičení, tanečních a pohybových her.

Dále provádíme sluchovou percepci, rytmizace slov, hry s rýmy. Pomocí pracovních listů

procvičujeme grafomotoriku.

 

PRŮPRAVNÁ  CVIČENÍ

Dechová cvičení

Provádí se při zahájení logop.aktivit. Měla by být realizována v čisté a vyvětrané místnosti.Využívají se ke zklidnění a koncentraci dětí.

Nabídka činností:

cvičení nádechu: prodloužený nádech nosem bez zvedání ramen, střídání nádechu nosem a ústy

cvičení výdechu: prodlužování výdechové fáze, zpomalení výdechu, foukání na zrcadlo, do sklenice s vodou, stejnoměrné foukání do plamene svíčky tak, aby nezhasla, usměrňování výdech.proudu vzduchu, stolní fotbal(foukání do kuličky papíru), sfouknutí svíčky, zahřívání dlaní, rozfoukávání barevné skvrny

cvičení dechové výdrže: přenos malých obrázků brčkem z místa na místo, zadržení dechu na krátkou chvíli

cvičení hospodaření s dechem: vyslovování slov a vět na jeden výdech,  foukání brčkem do vody

 

Fonační cvičení

Jsou zaměřena na výcvik mluvního i pěveckého projevu. Nutno dodržovat pravidla hlasové hygieny (nepřekřikovat se, šetřit hlasivky, dodržovat pitný režim, snížit celkovou hlučnost okolí…)

Nabídka činností: hluboký nádech-pomalý výdech-přidávání hlasu-ááá,ééé,ííí,  napodobování hlasů a zvuků zvířat, výslovnost jednoduchých říkadel s pohybem, cvičení s různou intenzitou hlasu, nápodoba hlasů pohád.postav (koza,kůzlata,vlk…)

 

Artikulační cvičení

Děti se učí napodobovat velikost čelistního úhlu, tvar rtů, pohyb a polohu jazyka. Nutná je zraková kontrola v zrcadle. Cvičení provádíme zásadně jako podpůrná, jako hru, nikoliv s cílem dosáhnout ideálního motorického výkonu.

Nabídka činností:

cvičení na polohování a pohyblivost jazyka: mlsná kočka, sekačka, opička, dlouhý jazyk, korýtko, kladívko

cvičení na polohování a pohyblivost rtů: rybka, pusinky, ospalec, koník, úsměvy

cvičení na polohování a pohyblivost tváří: balónek, bubliny

cvičení na polohování a pohyblivost čelistí: otevírání čelistí, vysouvání dol.čelisti, při zavř.ústech spouštíme dolní čelist

cvičení pohyblivosti měkkého patra: kloktání, šeptaná řeč, bublifuk,

cvičení mimických svalů: úsměvy, mračení se

 

MOTORIKA

Hrubá motorika

Pohybová výchova je součástí cílevědomé výchovy řeči. Poruchy motoriky se promítají i do jemných mechanismů řeči. Neobratné děti mají v průměru více poruch výslovnosti než děti pohybově průměrné.

Nabídka činností:

správné držení těla při stoji, sedu,chůzi,

lokomoční činnosti, obratnost při chůzi, skákání,lezení, podlézání, házení, chytání…

napodobování pohybových celků, udržování rovnováhy

hry a cviky rozvíjející schopnost zvládat překážky

základní gymnastika, sezónní činnosti

zdravotní cvičení – vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relax.cvičení

pohybové hry, jízda na kole, koloběžce, tříkolce

 

 Jemná motorika

Pohyblivost mluvidel nelze oddělit od celkové obratnosti, pohybové koordinace, rovnováhy a obratnosti rukou, která spočívá ve schopnosti provádět diferencované pohyby prstů, v upevnění opozice palce oproti ostatním prstům.

Nabídka činností:

sebeobslužné činnosti, manipulace s drobnými předměty

kreslení, malování, modelování, lepení, práce s přír.materiálem

prstová cvičení „povídání s prsty“- dotyky prstů obou rukou, přibližování a oddal.

prstů, pohybování prstů, vysouvání prstů z pěsti, kroužení ukazováků kolem sebe,

uložení palce mezi ostatní prsty, roztažení či stažení prstů…

 

 Grafomotorika

Grafomotorický projev vychází z motoriky celého těla, postupně se v souladu s vývojem hybnosti soustřeďuje k pohybům paže, ruky a nakonec prstů. Začínáme pohybem vedeným z ramenního kloubu, vstoje, na svislou plochu. Uvolňovat klouby můžeme i volným pohybem paže, lokte, zápěstí, ve vzduchu bez grafické pomůcky. Doporučený postup je od svislých ploch k vodorovným a od velkého formátu k malému. Volíme též nejprve měkčí grafický materiál a pak tvrdý. Tvar může dítě psát prstem do písku nebo jiného sypkého materiálu, prstem namočeným v barvě, štětcem a barvami na papír, tyčinkou do modelíny, křídou na tabuli, špejlí, fixou, pastelem, pastelkou, tužkou…

Pohyb ruky by měl být plynulý, klidný a uvolněný. Zaměřujeme se na správný úchop psacího náčiní a zároveň dbáme na správné držení celého těla.

 

Nabídka činností:

 3-4leté děti:

kruhy pravou a levou paží nebo oběma před tělem

kroužky ramenními klouby, kreslení kruhu paží ve vzduchu

pohyb paží shora dolů a zpět, kreslení oblouků zprava doleva a zpět

kreslení šikmé čáry zdola nahoru a šikmo dolů

kreslení přímky vycházející ze středu (slunce)

kreslení přímky,kterou prochází kolmice (kříž)

 4-5leté děti:

v upažení kroužky jednou nebo oběma předloktími

kroužky zápěstími oběma směry

udržení čáry mezi dvěma liniemi, obtahování tvarů, vlny, spirály

 5-6leté děti:

dotyky prstem, tužkou, obtisky štětcem (slepice zobe)

volné čmárání a vybarvování

krátké svislé čáry shora dolů, vodor.čáry, kružnice, ovály

šikmé čáry nahoru a dolů, čáry všemi směry, do středu a od středu

horní a dolní oblouk, ostrý obrat(zuby), kličky (vlna ovce,kouř)

ležaté či stojaté osmičky

 

SMYSLOVÉ  VNÍMÁNÍ

Sluchová percepce

Sluch je nejdůležitějším smyslovým analyzátorem při vytváření a rozvíjení řeči.

Nabídka činností:

opakování slov, přesné zopakování jednoduché věty

opakování postupně rozvíjených vět, řady slyšených slov

reakce na signál (činnost provádíme dokud nezazní dané slovo)

hra „Na ozvěnu“

reprodukce pohádek a krátkých příběhů

rozvoj verbální paměti pomocí jednoduchých dvojverší a říkadel

 

Fonematický sluch

Jde o schopnost jemného sluchového rozlišování. Dítě se musí naučit vnímat, vydělovat a rozlišovat zvuky řeči. Bez této dovednosti může mít potíže např.při rozlišování sykavek a párových hlásek (znělých a neznělých)

Nabídka činností:

identifikace zvuků (hlasy zvířat,mačkání papíru,stříhání nůžkami…)

rozlišování intenzity a výšky,rozlišování zvukových prvků (krátký,dlouhý tón)

poznávání známých písní podle melodie

rozliš.podobně znějících slov (miska-myška)

vnímání a rozlišování délky samohlásky ve slově

rozlišování slabik ve slově (tleskání) a hlásek ve slově (hláskování b-o-t-a)

určování první a poslední slabiky,později hlásky ve slově

rozlišování slov a slabik pouze sluchem (je to stejné? Bim-pim)

vymýšlení slov začínajících určenou hláskou

vymýšlení slov na jedno,dvě,tři tlesknutí (slabiky)

doplňování hlásek do nedokončených slov (b-o-t-  )

sluchové hry „Kde je budík“ „Na tichou poštu“

 

Zraková percepce

Zrakem dítě kontroluje pohyby mluvidel svých i ostatních a tím přispívá k nápodobě jejich správného pohybu.

Nabídka činností:

nápodoba pohybů dospělého ve stoji a sedu

nápodoba pohybů mluvidel před zrcadlem

vyhledávání namalovaných nesmyslů, nepravd a jejich zdůvodňování

rozdíly mezi stejnými obrázky nebo vyhledat co chybí na obrázku

skládání obrázků z dílů, půlené obrázky, puzzle, pohád. skládanky

pexesa, Kimova hra

obtahování tvarů podle vzoru, vymalování omezené plochy (omalovánky)

spojování teček do obrázku, doplňování tvaru do řady

navlékání korálků, stříhání po čáře, vkládání tvarů do daných otvorů

třídění tvarů dle daného znaku, řazení obrázků dle dějové posloupnosti

hry „Co se ztratilo?“ „Čáp ztratil čepičku“….

 

Rytmické schopnosti

Přispívají k rozvoji správné rytmické řeči a jejího tempa.

Nabídka činností:

rytmizace vlastního jména, slov, vět, říkanek rozpočitadel, písní.

rytmická hra na tělo, reprodukce jednoduchého rytmu

střídání tempa chůze podle vyťukávaného rytmu

hra na rytmické nástroje

u rytmizovaného slova znázornění počtu slabik dílky stavebnice

 

Rozumové schopnosti

Zahrnují v sobě rozvoj myšlení, poznávacích schopností, předmatematických představ a jazykových dovedností. Umožňují dítěti orientovat se ve svém okolí a rozumět mu.

Nabídka činností:

poznávání a rozlišování zákl. a odvozených barev a geom.tvarů

vytváření číselné řady nejméně do 6,porovnání počtu-více-méně-stejně

orientace a určování prostorových vztahů v ploše i prostoru

rozlišení pojmu vpravo-vlevo

poznání a pojmenování částí lidského těla

zákl.poznatky z oblasti přírody-poznání a pojmenování zvířat, mláďat, rostlin, stromů, roční období, ekologie

zákl.poznatky z oblasti společnosti-znalost vl.jména, bydliště, rodiny, zdvořil. návyky

rozlišování časových vztahů-části dne, týdne,roku a jejich pojmenování

poznávání některých písmen a číslic

 

 VŠEOBECNÉ ZÁSADY ROZVOJE VERBÁLNÍHO PROJEVU DÍTĚTE

 

Mezi hlavní zásady patří klidné a jednotné výchovné působení v rodině, správný mluvní vzor, dostatek mluvních podnětů, přiměřená motivace, zvyšování zájmu o komunikaci a respektování individuality dítěte.

 

 ZÁSADY A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ :

 (1) Vzdělávání je založeno na zásadách

 a)      rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana,

b)      zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,

c)      vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání,

d)     bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí,

e)      svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,

f)       zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod,

g)      hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy,

h)      možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání¨

 

(2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména

 a)      rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,

b)      získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,

c)      pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,

d)     pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,

e)      utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,

f)       poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku,

g)      získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

 

(3) Vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou.

( § 2 školského zákona)

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SE PŘEDSTAVUJE

 

Mateřská škola je to pravé místo pro zasazení citátu Diany Loosmansové. Dává nám onu jedinečnou možnost a neopakovatelnou příležitost být u zázračné proměny lidského života. Proměny, kdy z nesmělých prvních krůčků malého človíčka se rodí samostatný člověk. A co víc můžeme dát do vínku, než, že mu chceme být pevnou oporou, dobrým příkladem, spolehlivým rádcem, veselým kamarádem a láskyplnou náručí.

 

 

                            DIANE  LOOSMANSOVÁ

             *****************************

 

         Kdybych měla své děti vychovat znovu,

            vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.

         Prstem bych víc malovala a míň hrozila.

            Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.

            Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.

         Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků

            na provázku.

         Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.

            Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd.

            Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“!

            Viděla bych  v žaludu častěji dub.

         Nebyla bych přísná, ale přístupná.

            Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.

 

         Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu.

            Máme jen jedinou možnou příležitost, a to - NEOPAKOVATELNOU !!!

 

Mateřská škola v Dolní Rovni vznikla v roce 1939 zásluhou rodáka Františka Udržala. Nejprve to byl jen útulek pro děti, za války byli v prostorách mateřské školy , základní školy a sokolovny mladí chlapci. Tento útulek navštěvovaly děti spádových obcí – Komárov, Dolní a Horní Roveň, Litětiny a tak je tomu doposud.

Mateřská škola sídlí ve společné budově se základní školou. Oba subjekty však mají vlastní vchody. Stav budovy odpovídá stáří zařízení.

Budova je třípatrová. V suterénu se nachází školní kuchyň se třemi jídelnami, šatny pro dvě oddělení, šatna zaměstnanců, sklepní prostory ( sklad hraček a pomůcek, sklad nářadí, sklad čistících prostředků a sklad potravin).

Ve zvýšeném podlaží pak nalezneme třídu, ředitelnu a toalety.

Ve druhém poschodí jsou další dvě třídy, kabinet TV nářadí a též hygienické zařízení.

O letních prázdninách roku 2005 bylo třetí patro , kde se nacházel soukromý byt, dáno do užívání MŠ. Po rekonstrukci jsme zde zřídili ložnice pro všechna oddělení.

V létě roku 2006 prošla všechna hygienická zařízení rekonstrukcí ( rozvod vody, odpadů, výměna WC mís a pisoárů, nová dlažba a obklady).

 

V roce 2007, opět o letních prázdninách,  prošla rekonstrukcí kuchyň a celý suterén MŠ.

Stará linolea byla nahrazena dlažbou, v kuchyni jsou nové rozvody vody a odpadů, nové obklady, vestavěné skříně a kuchyňská linka. Sklad zeleniny byl rozšířen o koutek pro hrubé zpracování zeleniny.

Všechny prostory naší školy vypovídají mnohé o tvořivosti dětí i učitele, interiér je jakousi galerií rukodělných prací.

 

Na severní stranu MŠ se rozkládá krásná a prostorná školní zahrada s pískovišti, několika zahradními průlezkami, kolotočem, houpačkami, skluzavkou a dřevěným domečkem se širokým využitím. Velmi hezky působí mnoho dřevin , které dotváří ráz zahrady a poskytují v horkém letním parnu stín.

Na jaře 2014 byla dokončena rekonstrukce celé zahrady.

Hračky a dětské nářadí se ukládá do zděného domku. 

 

 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

 

1/ Věcné ( materiální ) podmínky:

 • Mateřská škola jako budova působí velkými prostory, ale polovinu zaujímají rozlehlá schodiště a chodby. Zde je potřeba dbát na bezpečnostní předpisy. Děti se zde nemohou pohybovat bez dozoru učitelek, to platí zejména při skupinovém přesunu do šatem, jídelen, ložnic.
 • Ve třídách prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí, pouze při cvičení a pohybových aktivitách je potřeba dbát  na bezpečnost dětí.
 • Dětský nábytek ( skříně, stolečky, židličky) , byly v letech 2005-2008 postupně obměňovány, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné, odpovídají věku dětí a jejich antropometrickým požadavkům.
 • Vybavení pro odpočinek dětí se nachází ve 3 podlaží mateřské školy. Lůžka odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné.
 • Tělocvičné nářadí a náčiní je umístěno ve skladu, postupně obohacujeme toto náčiní o nové prvky. Při řízených tělovýchovných aktivitách se tyto pomůcky dle potřeby přenášejí do jednotlivých tříd.
 • Hračky a pomůcky, náčiní a další doplňky ( výtvarný a pracovní mat. ), jsou umístěny v jednotlivých třídách tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi.
 • Děti se podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě interiéru budovy. K tomu slouží nástěnky, schodiště, sítě. Dětské práce jsou přístupné všem příchozím do MŠ.
 • Za budovou MŠ je rozlehlá zahrada, která je vhodná pro naplňování cílů RVP a naším cílem je její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí . Tyto prostory jsou vybavené průlezkami, pískovištěm, houpačkami, kolotočem, tak aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity.
 • Podmínky pro pohybové aktivity ve třídách a vnitřních prostorách MŠ jsou nedostatečné a proto využíváme zahrady.
 • Do budoucna bychom se chtěli zaměřit na doplnění tematických a námětových pomůcek pro realizaci IB se zaměřením na výchovu ke zdraví a realizaci pokusů.

 2/ Životospráva dětí:

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.
 • Jsou dodržovány vhodné intervaly mezi podáváním jednotlivých pokrmů. Děti do jídla nenutíme – děti si samy chodí přidávat do kuchyně, je na jejich rozhodnutí, kolik snědí.  Pokud máme pomazánky, starší děti si samy mažou chléb, nebo pečivo.
 • Zpravidla každé jídlo obohacujeme dětem mixem zeleniny, nebo ovoce. Opět je pouze na dětech co si vyberou na svůj talířek a v jakém množství. Naším cílem je vést  a prohlubovat  u dětí  poznatky  o zdravém  stylu stravování.
 • Snažíme se o to, aby děti pokrm který hned odmítají ( neznají ) alespoň ochutnaly a vytvořily si vlastní poznání a vzápětí rozhodnutí, zdali to sní.
 • Je zajištěn dostatečný pitný režim. Ve třídách mají děti k dispozici na stolečku konvici s nápoji. Dle vlastní  potřeby se samy obsluhují ( uč. pouze připomíná).
 • Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je však dostatečně flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám  a aktuální situaci, ( aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě MŠ ).
 • Děti jsou každodenně venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší.
 • Děti mají dostatek volného prostoru na zahradě, pouze ve třídách je volný prostor omezen.
 • V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku, odpočinku jednotlivých dětí.
 • Nenutíme děti do spánku, nespavci pouze odpočívají na lehátku, nebo u pracovního stolečku,  vstávají zpravidla dříve, hlavně piráti. Respektují pravidla ohleduplnosti, být potichu, nerušit spící děti.

 3/ Psychosociální podmínky:

 • Děti i dospělí se cítí v prostorách mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.
 • Všichni zaměstnanci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.
 • Nově příchozím dětem a jejich rodičům je  nabízen adaptační režim, kde si rodiče s paní učitelkou domluví podmínky a způsob. Klademe důraz na individuální potřeby dětí, dbáme na názory rodičů, kteří znají své dítě nejlépe.
 • Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován.
 • Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny.
 • Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce.
 • Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.
 • V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.
 • Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.
 • Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem ( prevence šikany ).
 • Cílem v této oblasti je zdokonalování se v sebehodnocení dětí , ale i sebehodnocení zaměstnanců.

 4/ Organizace:

 • Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.
 • Děti mají potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí – učitelky se stávají náhradními maminkami a děti u nich nacházejí teplou náruč a porozumění.
 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu.
 • Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.
 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním potřebám a možnostem dětí.
 • Jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky pro realizaci, uč si připravují  a vyrábějí pomůcky.
 • Nejsou překračovány stanovené počty dětí na třídách, spojování tříd je maximálně omezeno.

 5/ Řízení MŠ

 • Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.
 • Informační systém uvnitř MŠ je zajištěn nástěnkami, výtvarnými a pracovními výrobky, omluvným sešitem v šatně, schůzkami s rodiči, vystoupením dětí.
 • Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, respektuje jejich názor.
 • Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.
 • I nadále bude ředitelka podporovat týmovou práci zaměstnanců a motivovat učitelky k tvorbě projektů.
 • Ředitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ, jsou smysluplné a užitečné. Výsledky jsou zpracovány a závěry slouží pro další práci.
 • MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se ZŠ.

 6/ Personální a pedagogické zajištění:

 • Všichni ped. zaměstnanci  mají předepsanou odbornou kvalifikaci.
 • Ředitelka podporuje profesionalizaci týmu, sleduje udržení a  další růst profesních kompetencí všech pedagogů ( včetně svojí osoby ), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.
 • Na základě výstupů z hospitací a kontrol doporučuje výběr dalšího sebevzdělávání pedagogů a vytváří plán DVPP.
 • Služby ped. jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální ped. péče.
 • Podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny.

 7/ Spoluúčast rodičů :

 • Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou a proto se snažíme,aby ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat, aby spolupráce fungovala na základě partnerství.
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastní se  různých programů. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Projeví-li zájem mohou se spolupodílet při plánování programu, při řešení problémů.
 • Rodiče jsou informováni o prospívání dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení. Domlouvají se o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Individuální záznamy o dětech jsou důvěrné a mohou do nich nahlížet pouze rodiče.
 • Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.
 • Snažíme se o posílení  pozice školy ve vědomí rodičů  a společně s nimi pořádáme některé akce ( např.MDD, rozloučení s předškoláky, vánoční program na          jednotlivých třídách, společná tvoření s rodiči ).
 • Rodiče se spolupodílí na analýze školy ( dotazníky) a jsou tedy spolupracovníky při zkvalitňování ŠVP.
 • Letošním roce jsme umožnily maminkám na MD a jejich dětem navštěvovat MŠ v odpoledních hodinách. Zde se děti seznamují s prostředím MŠ, kterou budou v následujícím školním roce navštěvovat a maminkám poskytujeme informace o chodu školy.

 8/ Spolupráce se ZŠ

 • návštěvy učitelek a dětí MŠ v prvních třídách ZŠ, sledování adaptace dětí
 • návštěva učitelek ZŠ na schůzkách rodičů - připravenost dětí na vstup do ZŠ
 • možnosti využití tělocvičny na malé škole
 • spolupráce na vánočních oslavách, Mikulášská besídka, Vánoční zpívání na schodech
 • divadelní představení dětí ZŠ pro děti MŠ
 • společná účast na veřejných akcích
 • přítomnost ředitelky při zápisu dětí do ZŠ

 

 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

1/ Příjímání dětí – ( způsob a kritéria ):

 • Ředitelka po dohodě se zřizovatelem stanoví v souladu s § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb., zápis k docházce do MŠ na následující školní rok. Forma vyhlášení je prostřednictvím místního rozhlasu,  nástěnky MŠ a webových stránek školy.
 • Zápis trvá zpravidla od 1.5. do 30.5., rodiče obdrží formulář žádosti v MŠ a předají ho vyplněný ředitelce školy. Vlastní rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče písemně.
 • Do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 let ( mladší  - na doporučení pediatra ) do 6 let ( i starší v případě odkladu školní docházky ).
 • K předškolnímu vzdělávání se  přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ.
 • Ředitelka rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
 • V případě, že bude více přihlášek než bude volná kapacita, bude ředitelka rozhodovat  dle kritérií přijímacího řízení.

 O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

2/ Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřská škola realizuje podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s §16 Školského zákona. Podpůrná opatření jsou podle organizační, finanční
a materiální náročnosti členěny do 5 stupňů. Podpůrné opatření 1. stupně realizuje mateřská škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření 2. – 5. stupně realizuje pouze s doporučením ŠPZ.

 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

 • Naplňování záměrů a cílů předškolního vzdělávání mateřské školy jsou v případě vzdělávání dětí se speciálními potřebami přizpůsobeny tak, aby maximálně vyhovovalo potřebám  i možnostem těchto dětí.
 • Snahou všech zúčastněných je vytvářet optimální podmínky k rozvoji osobnosti  dítěte se speciálními potřebami, jeho učení, komunikace s ostatními, aby dosáhlo  k co největší samostatnosti.
 • Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními mají učitelky na zřeteli, že jednotlivé děti se ve svých individuálních vzdělávacích možnostech a potřebách liší.
 • Účelem podpory těchto dětí je plné zapojení a využití vzdělávacího potenciálu každého  s ohledem na jeho možnosti a schopnosti a zahrnutí podpůrných opatření (opatření
  1. stupně stanoví mateřská škola, od 2. stupně jsou podpůrná opatření stanovená ŠPZ po projednání s mateřskou školou a zákonným zástupcem dítěte).
 • Závazný rámec a organizační zabezpečení vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. stupně je školou zpracovaný Plán pedagogické podpory (PLPP) a pro děti od 2. stupně podpory je školou zpracovaný na základě doporučení ŠPZ Individuální vzdělávací plán (IVP).
 • Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami učitelky i ostatní pracovníci, kteří se podílejí na péči o ně  a jejich vzdělávání, volí vhodné metody a prostředky, které jsou v souladu s přiznanými podpůrnými opatřeními, uplatňují vysoce profesionální postoj a přístup k dítěti.
 • Všichni zúčastnění vytvářejí podmínky pro pozitivní přijetí dětí se speciálními potřebami  v komunitě mateřské školy. V souvislosti s tím pedagogové navazují úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikují a předávají potřebné informace.
 • Učitelky spolupracují s dalšími odborníky, využívají služeb školských poradenských zařízení, sdílí zkušenosti s kolegy (i z jiných školských zařízení), vzdělávají se v oblastech zdravotních postižení i sociálních znevýhodnění.

 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole                

 • Škola identifikuje speciální vzdělávací potřeby (učitelky důsledně vedou portfolia dětí

a pedagogickou diagnostiku, do konce října   identifikují odchylky ve výkonech, chování, projevech dětí, o zjištěných skutečnostech pohovoří s rodiči  dítěte a zároveň oznámí tuto skutečnost ředitelce školy).

 • Učitelky navrhují podpůrná opatření 1. stupně podpory, vypracují Plán pedagogické podpory (PLPP)

Plán pedagogické podpory obsahuje: Charakteristiku dítěte (silné, slabé stránky, popis jeho obtíží, případně sociálně-pedagogickou diagnostiku, aktuální zdravotní stav dítěte, další okolnosti ovlivňující nastavení podpory), dále stanovení cílů rozvoje dítěte, podpůrná opatření v mateřské škole, specifikaci úprav metod práce s dítětem, organizaci jeho vzdělávání, kritéria hodnocení dítěte, pomůcky, požadavky na organizaci práce učitelek, podpůrná opatření v rámci domácí přípravy (po dohodě s rodiči), podpůrná opatření jiného druhu (respektování zdravotního stavu dítěte, rodinné situace, vztahových problémů, postavení dítěte ve třídě) a také způsoby a termíny vyhodnocení účinnosti PLPP.

 • Následně  je po dobu 3 měsíců realizován PPLP.
 • Učitelky vyhodnotí jeho účinnost, pokud je zjištěno, že podpůrná opatření stačí k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte, jsou podpůrná opatření realizována po dobu, kdy jsou efektivní v dosahování stanovených cílů rozvoje dítěte, pokud je zjištěno, že opatření nestačí a u dítěte nenastalo očekávané zlepšení ve výkonech (chování, projevech…) zákonný zástupce dítěte na základě sdělení školy kontaktuje Školské poradenské zařízení (ŠPZ).
 • Škola pro účel diagnostiky dítěte v ŠPZ vypracuje zprávu o již poskytnuté pedagogické podpoře, ve které uvede, jaký problém ve vzdělávání dítěte nastal, jaká podpůrná opatření byla uplatňována, jak jsou vyhodnocena.
 • ŠPZ provede diagnostiku dítěte, a na jejím základě stanoví, zda je v kompetenci školy pokračovat v podpůrném opatření 1. stupně (zařízením mohou být navržena i jiná opatření 1. stupně), nebo zda jsou speciální potřeby dítěte natolik závažná, že je třeba využít podpůrná opatření vyššího stupně podpory, pak se stává dítě klientem ŠPZ.
 • Pokud ŠPZ přizná dítěti podpůrné opatření 2. - 5. stupně jsou školou dítěti poskytována, vždy však s předchozím písemným informovaným  souhlasem zákonného zástupce dítěte.
 • Individuální vzdělávací plán (IVP) škola  zpracovává zpravidla pro dítě, které má speciální vzdělávací potřeby a je vzděláváno formou individuální integrace. Podkladem pro zpracování IVP je: doporučení ŠPZ, žádost zákonného zástupce dítěte,  nebo rozhodnutí ředitelky školy. IVP je zpracováván bez odkladu, nejpozději do 1 měsíce po obdržení doporučení a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vypracovávají učitelky, za jeho vypracování zodpovídá ředitelka školy. Platnost IVP stvrzují podpisy učitelky, ředitelka školy, pracovník ŠPZ a zákonný zástupce dítěte. Na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte je vzdělávání dítěte poskytováno podle IVP.

IVP obsahuje údaje o skladbě druhů, stupňů podpůrných opatření, identifikační údaje dítěte, informace o úpravách obsahu vzdělávání dítěte, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod, forem vzdělávání a hodnocení dítěte, případné úpravy výstupů ve vzdělávání dítěte, údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání dítěte, je zde uvedeno jméno pedagogického pracovníka ŠPZ, se kterým škola spolupracuje.

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

 • Mateřská škola zajistí pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními podmínky s ohledem na jejich vývojová a osobnostní specifika (v oblasti věcného prostředí, životosprávy, psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání, personálního
  a pedagogického zajištění, spolupráce mateřské školy s rodinou).
 • Učitelky diferencují a individualizují vzdělávací proces při plánování a organizaci činností, volbě obsahu, metod i forem vzdělávání, realizují stanovená podpůrná opatření.
 • Učitelky spolupracují se zákonnými zástupci dětí, školským poradenským zařízením
  a dalšími odborníky mimo oblast školství.
 • Škola zajistí snížení počtu dětí ve třídě  a případnou přítomnost asistenta pedagoga v souladu a možnostmi  platné legislativy.

 Vzdělávání nadaných dětí

 • Mateřská škola se metodou včasné diagnostiky snaží odhalit mimořádné schopnosti
  a nadání dětí ( metody - pozorování, anamnéza, rozhovor, analýza výtvorů, kreseb, hry dítěte, jeho portfolia).
 • Pro nadané dítě je žádoucí, aby jeho mimořádné schopnosti byly odhaleny již v předškolním věku,  a aby nastupovalo do 1. třídy  základní školy již  se zmapovanými výchovnými  a vzdělávacími potřebami, které má. Základní škola pak může pružněji na jeho potřeby zareagovat.
 • Nadání je většinou poprvé vnímáno v rodině  ke  konci 3. roku věku dítěte. Nadané děti se liší od svých vrstevníků v oblasti jemné a hrubé motoriky, kreativity, intelektem, úrovní řeči, sociálními projevy i úrovní v dalších  specifických oblastí. U dětí v předškolním věku se mimořádné schopnosti a nadání  projevují např.  časným čtením, bohatou slovní zásobou, zájmem o encyklopedie, velkou zručností při práci se stavebnicemi mimořádnými schopnosti pohybového nebo uměleckého  charakteru.
 • Učitelky po vypozorování mimořádných schopností a nadání dítěte  povedou na toto téma rozhovory s rodiči, doporučí vyšetření dítěte odborníkem v Pedagogicko – psychologické poradně.
 • Odborník poradny (ŠPZ) odborným testováním (testy inteligence, testy výkonu, kreativity, didaktické testy) stanový míru nadání dítěte a případně doporučí stupeň podpůrných opatření. Pokud zjištění vyžaduje vzdělávání dítěte  formu individuálního vzdělávacího plánu (IVP), poskytne ŠPZ škole potřebné podklady i metodickou pomoc. Podle přiznaného stupně podpory škola zajistí pro dítě odpovídající podmínky.
 • Vzdělávání nadaného dítěte bude probíhat v běžné třídě, formou individuální integrace s využitím obohacujícího pedagogického přístupu, úzkou spoluprací s rodiči dítěte, 
  a v souladu s doporučeními ŠPZ.  V případě nadání v pohybových, či uměleckých oblastech bude školou rodičům doporučován rozvoj dítěte v některých z uměleckých škol, tanečních studiích, sportovních klubech, kde již mají možnost docházet i děti z mateřských škol.
 • Učitelky budou pro úspěšnost práce s nadaným dítětem  dodržovat pravidla: vstřícná komunikace, pozorné naslouchání, neautoritativní komunikace, vytvoření dostatečného prostoru pro seberealizaci, prezentaci a sebevyjádření, nerušit dítě, je-li zaujato činností, společně hodnotit, diskutovat, vybírat komplexnější činnosti, úkoly s možností různé obtížnosti, s možností spolupráce, nenutit dítě do činnosti, podporovat jeho aktivitu, předkládat podnětný materiál.

 

Plánované záměry:

Vzdělávání dětí mladších tří let

 • Vzhledem k postupným změnám školské legislativy je záměrem naší školy co nejlépe připravit a následně realizovat vzdělávání dětí, které dovršily při nástupu do mateřské školy věku dvou let (pokud budou do mateřské školy z důvodu poklesu počtu dětí starších  do budoucna přijímány).
 • Podmínky je nutné připravit např. v oblasti personální (současné působení 2 učitelek ve třídě -  zajištění této podmínky je závislé na navýšení normativu na dítě při snížení počtu dětí, dále průběžné vzdělávání učitelek v této oblasti),  v oblasti bezpečnosti (zajistit bezpečný pohyb v prostorách třídy i při pobytu venku, didaktické pomůcky a věcné zařízení odpovídající věku dětí (vhodné pro děti od dvou let), ošetřit požární rizika), podmínky v  oblasti životosprávy (osobní hygiena – přebalovací pulty,  pleny, atd., specifický režim dne -  např. zvýšená potřeba spánku), i v oblasti  metodiky.
 • Ve výchově a vzdělávání  dětí mladších tří let se budou učitelky snažit o naplnění tří priorit

1. úzce spolupracovat s rodinou a vytvářet podmínky pro zajištění organické provázanosti režimu dvouletého dítěte v rodině i mateřské škole,

2. individuálně podporovat aktivitu dětí, zvídavost, snahu po objevování, ale zároveň je nepřetěžovat,

3. vytvořit pevné základy pro postupné osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy
a socializace směřující k rozvoji osobnosti. 

 • Učitelky se vyvarují nežádoucího poučování dětí, manipulativního jednání s dětmi
  a preferování zájmů dospělých nad zájmy dětí, naopak budou respektovat jejich specifické potřeby a zájmy.

 

 Zařazování dětí do tříd mateřské školy:

 Naše mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí. Celodenní provoz je ve všech třídách. Snažily jsme se zřídit třídy heterogenní, ale rodiče s tímto uspořádáním nesouhlasili a tak jsou třídy pouze částečně heterogenní.

 

3/ Charakteristika tříd:

BERUŠKY – děti se v průběhu ročního období formou písniček a říkadel seznamují s prostředím mateřské školy, poznávají nové kamarády, učitelky i ostatní pracovníky školy. Jsou vedeny k relativní citové samostatnosti formou her, které je vedou k ohleduplnosti k druhému, půjčování hraček, střídání se u hraček, pomoci druhému.

Postupně se účastí činností, které souvisejí s denním režimem. Zdokonalují jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti stolování, oblékání, úklidu a úpravy prostředí.

Děti z této třídy jsou  většinou citově vázány na rodiče a proto je potřeba dbát na dostatečný adaptační režim, dále je potřeba zaměřit se na rozvíjení slovní zásoby.

Berušková třída je od školního roku 2008-09 vybavena novým nábytkem, který je volně přístupný všem dětem. Třída je barevně sjednocena a sladěna do červena,  rozdělena je na hrací koutky.

Je vybavena rozmanitými hračkami, které odpovídají věku dětí. Děti mohou dle zájmu využívat VV materiál, knížky , hudební nástroje.

Třídu navštěvují děti ve věku 2,5 – 4,5 let.  

Celkové hodnocení třídy probíhá pololetně a na konci školního roku. Hodnotící listy se doplňují průběžně.

 

SLUNÍČKA - děti se při cestě za sluníčkem dozvídají různé poznatky o okolním světě formou hudebně dramatických činností. V těchto aktivitách rozvíjíme u dětí smysl pro rytmus, hudebně pohybové činnosti, improvizovaný pohyb, tanečky, hry na dětské hudební nástroje. Děti se seznamují s lidovými zvyky a obyčeji. Snažíme se podchytit  přirozený zájem dětí  o hudební činnosti. Dramatická výchova je zaměřena na rozvoj tvořivé aktivity, podporujeme u dětí představivost a fantazii. Seznamujeme děti s dramatickým uměním a součástí je i vlastní dramatické vyjadřování prožitků a představ.

 Sluníčková třída je vybavena moderním nábytkem přizpůsobeným věku dětí.

Třída je barevně laděna do zelena. Jeden stoleček je výškově přizpůsobený dětem nejmladší věkové kategorii. Třída je dle možností rozdělena na hrací koutky a doplněna hračkami, VV materiálem, hudebními nástroji, knihami, volně přístupnými dětem.

 Třídu navštěvuje 25 dětí ve věku 3,5 – 5 let. Adaptace na počátku školního roku probíhá bez větších problémů, neboť děti navštěvovaly MŠ již v minulém roce.

V této třídě je potřeba se zaměřit na výslovnost dětí a to ve spolupráci s rodiči a logopedickou asistentkou. Dále je  potřeba rozvíjet u dětí samostatnost, základy sebeobsluhy ( oblékání, stolování, hygiena), a dále rozvíjet základy společenského chování ( pozdravit, poděkovat, požádat).

V následující školním  roce se zaměříme na tato úskalí, budeme se snažit o úzkou

spolupráci s rodiči.

 Celkové hodnocení třídy probíhá v čas. intervalu pololetně a na konci školního roku.

Hodnotící listy dětí jsou doplňovány průběžně.

 

 PIRÁTI – vstupují na palubu zaoceánské lodi a během školní roku obeplouvají svět a poznávají jeho krásy. Připravujeme děti na vstup do základní školy.Cílem této přípravy je zabezpečit přirozený a nenásilný přechod dětí z mateřské školy do školy základní.

Předškolní vyučování se provádí formou řízených činností , postupně přecházíme od hravých činností k soustředěné řízené činnosti. Posilujeme návyky ukázněného chování s motivací budoucího školáka. Navštěvujeme s dětmi 1. třídu ZŠ v Dolní Rovni, kde se děti seznamují s prostředím školy a vyučováním.

Rozvíjíme u dětí elementární grafickou zručnost před jejich vstupem do školy, která jim usnadňuje počáteční výuku psaní ( grafomotorická cvičení).

Dalším záměrem je vypěstování potřebných volních vlastností a vybavenost dětí praktickými vlastnostmi a dovednostmi, které odpovídají možnostem a potřebám dítěte.

Třída Pirátů se nachází ve 2 patře budovy MŠ.

Vybavena je moderním nábytkem barevně laděným do modra. Variabilita nábytku, jeho rozvržení ve třídě odpovídá věku dětí. Pro děti jsou volně přístupné poličky i skříně, které jsou vybaveny hračkami, didaktickým materiálem, knížkami, stavebnicemi, výtvarným materiálem, hudebními nástroji.

Třída je dle možností rozdělena na hrací koutky.

 Do Pirátů chodí 25 dětí  / věkové rozmezí 5 – 7 let/. U dětí s OŠD  je nutné zaměřit se na celkový rozvoj rozumových schopností, komunikativních dovedností, jemné a hrubé motoriky.

 Celkové hodnocení třídy probíhá v pololetí a na konci školního roku.

Hodnotící listy dětí jsou průběžně doplňovány.

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni.

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

1/ VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZÁMĚRY

Rozvíjíme  děti ve třech oblastech , v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností .

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.

Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

a)      rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

b)      osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

c)      získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Těmito cíli směřujeme vzdělávání k naplňování základů  klíčových kompetencí dětí v naší mateřské škole, které jsou důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Dítě ukončující předškolní docházku „ zpravidla „dosahuje těchto základních  kompetencí.

1. kompetence k učení

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

2. kompetence k řešení problémů

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

3. kompetence komunikativní

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

4. kompetence sociální a personální

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

5. kompetence činnostní a občanské

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

2/ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

 Dítě a jeho tělo ( oblast biologická ) - okruhy poznatků: lidské tělo a jeho části (smyslové a tělesné orgány a jejich funkce); vývoj a změny lidského těla (narození, růst a jeho proměny);zdravé životní návyky (sport, zdravá výživa); ochrana osobního zdraví (ochrana zdraví před škodlivými látkami a vlivy, návykovými látkami a závislostmi, prevence onemocnění), ochrana bezpečí (úrazy, dopravní nehody, cizí lidi); sebeobsluhy (hygiena, stolování, oblékání, úklid); věci kolem nás (předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, sportovní náčiní a nářadí, hudební nástroje, pracovní pomůcky apod.).

Dítě a jeho psychika ( oblast psychologická ) - okruhy poznatků: dorozumívání mezi lidmi (gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly), sdělování (knížky, film, divadlo); předměty a jejich vlastnosti (velikost, barva, tvar, materiály apod.); číselné a matematické pojmy (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary); prostorové pojmy a souvislosti; elementární časové pojmy a souvislosti (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok); lidé a jejich vlastnosti (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, pohlaví); každý je jiný (přirozená různost lidí); já (individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou).

Dítě a ten druhý ( oblast interpersonální ) - okruhy poznatků: vztahy mezi lidmi (přátelství, mezilidské vztah,y ochrana osobního bezpečí); rodina (funkce, členové a vztahy mezi nimi); prostředí mateřské školy, pravidla vzájemného chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti).

Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní ),(svět lidí, kultury, umění, práce) - okruhy poznatků: společenské role, pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní zásady; práce, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony, řemesla, povolání); kultura a umění (kultura prostředí, lidové zvyky, tradice, sport, hudba, výtvarné umění); rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, národy a kultury, multikultura).

Dítě a svět (oblast environmentální ) - okruhy poznatků: prostředí, v němž dítě žije (domov, škola, obec, doprava, ulice, lékař, důležité instituce); příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje (podnebí, počasí, roční období, změny v přírodě); látky a jejich vlastnosti (voda a vzduch, nerosty, kovy, přírodní a umělé materiály); životní prostředí a jeho ochrana; věda a technika (technické přístroje, se kterými se dítě setkává); co je nebezpečné (nebezpečné předměty, přístroje, kontakt se zvířaty, se zdraví ohrožujícími látkami, běžné přírodní a povětrnostní jevy, situace hromadně ohrožující); rozmanitost přírody i světa a jeho řád (země, hory, řeky, pohoří, světadíly, planeta Země, vesmír).

 

3/ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

 METODY:

 • zaměstnávat a bavit děti přirozeným dětským způsobem, vytvářet podnětné, radostné a obsahově bohaté vzdělávací prostředí
 • poskytnout pomoc a podporu v míře, kterou dítě individuálně potřebuje, vázat vzdělávání důsledně k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb specifických
 • zařazovat metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost, zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti
 • tyto metody snáze odhalují charakterové vlastnosti předmětů a vztahů mezi nimi a také vyžadují aktivitu dětí, přinášejí jim silný citový zážitek, který umocňuje a usnadňuje učení

FORMY:

 • učební aktivity probíhají formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby
 • uplatňovat situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí v okamžiku, kdy je potřebuje a chápe jejich smysl, jádro vzdělávání neleží v řízených činnostech, ale ve všem co se v mateřské škole děje
 • spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby, proto je třeba poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné
 • specifickou formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelkou přímo, nebo nepřímo motivovaná, v níž je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované ) učení, tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně

 DIDAKTICKÝ STYL:

 • je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • pedagog je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí aktivní zájem dívat se, naslouchat a objevovat, nikoli tím, že dítě „úkoluje“
 • hlavním úkolem pedagoga je iniciovat vhodné činnosti, připravovat  prostředí a nabízet dítěti dostatek příležitostí, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět

 

 4/ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ TVP

 Výchovně vzdělávací program na jednotlivých třídách je odlišně pojmenován, ale obsahově je pro všechny třídy shodný.

Tvoří soubor integrovaných bloků, se kterými mohou učitelky volně pracovat, různě je kloubit dle potřeby  v návaznosti na  aktuální situaci.

 Berušky - Od pondělka do pátku budu říkat říkanku

Sluníčka - Jak se sluníčko zakutálelo

Piráti - Piráti na cestě kolem světa

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

 1/ MOJI KAMARÁDI A TI OSTATNÍ

 Rozvoj schopnosti a dovedností důležitých pro navozování

a rozvíjení vztahů k druhým lidem,

přizpůsobit se dennímu režimu.

 

1a)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Získávání relativní citové samostatnosti.
 • Seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému.
 • Posilování prosocionálního chování ve vztahu k ostatním lidem ( v MŠ, v dětské herní skupině.
 • Vytváření prosociálních postojů ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti).
 • Osvojení si dovedností důležitých k ochraně zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.
 • Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé motoriky.
 • Rozvoj komunikativních dovedností ( verbálních i neverbálních )
 • Poznávání pravidel společenského soužití.
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí ( společně pracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k ostatním dětem).
 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Činnosti zajišťující spokojenost a radost.
 • Činnosti vyvolávající  veselí a pohodu.
 • Běžné verbální a neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem a dospělým.
 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují
 • Společenské hry nejrůznějšího zaměření ( jména dětí, učitelek, personálu ).
 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí.
 • Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů související s denním režimem a chodem MŠ.
 • Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru.
 • Činnosti zaměřené na poznávání MŠ.
 • Společné setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému.
 • Hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému ( půjčit hračku, střídat se, pomoci ).
 • Aktivity vlastní pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí S, spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti se dokáží odloučit na určitou dobu od rodičů a blízkých, dokáží být aktivní i bez jejich opory.
 • Navazují kontakty s dospělým, kterému jsou svěřeny do péče, překonávají stud a umí komunikovat s druhými  dětmi, respektují se navzájem.
 • Děti umí přirozeně a bez zábran navazovat a udržovat dětská přátelství.
 • Dodržují dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ ( dodržují herní pravidla, respektují potřeby jiného dítěte, dělí se).
 • Děti uplatňují návyky společenského chování ve styku s dospělými i dětmi ( umí zdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn).
 • Děti se umí začlenit do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektují se navzájem.
 • Děti zvládnou prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí.
 • Děti zachází s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, běžnými prac. pomůckami.
 • Zvládnou jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, postarají se o hračky, pomůcky, uklidí po sobě, udržují pořádek.
 • Orientují se bezpečně ve známém prostředí ( MŠ, zahrada a okolí).

1b)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému.
 • Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.
 • Posilování prosocionálního chování ve vztahu k ostatním lidem ( v rodině ).
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA - AKTIVITY:

 • RODINA
 • Prohlubovat znalosti o struktuře rodinných vztahů.
 • Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého.
 • Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry.
 • Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí( dítě x rodiče ).
 • Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemných společenských rolí ( zdvořilost, ohleduplnost, tolerance ) a mravní hodnoty ( dobro , zlo, pravda, otevřenost, upřímnost…).
 • Hry na téma rodina, přátelství.
 • Prohlížení rodinných fotografií.
 • Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije ( rodina, funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině ).
 • ČASOVÉ VZTAHY, PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY
 • Praktické užívání technických přístrojů dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává.
 • Záměrné pozorování běžných předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností ( velikost, barva, tvar, materiál ), charakteristika znaků a funkcí.
 • Konkrétní operace, pokusy s materiálem ( třídění, porovnávání, uspořádání, odhad ).

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti vnímají a rozlišují pomocí smyslů – hmatem a zrakem. Rozlišují tvary předmětů a jiné specifické znaky.
 • Děti ovládají jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka, umí zacházet s předměty denní potřeby.
 • Děti umí pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeny.
 • Dítě chápe, že každý má ve společenství ( rodině ) svou roli, podle které je třeba se chovat.
 • Děti si utvoří základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a v odpovídajících situacích se dle této  představy chová.
 • Děti chápou elementární časové pojmy ( včera, dnes, zítra, ráno, večer ), částečně se orientují v čase.
 • Mají poznatky o časových pojmech ( dny v týdnu, měsíce, rok apod. )

 

2/ TAJEMSTVÍ MÉHO TĚLA

 Pojmenovávat části těla, některé orgány, znát jejich

funkce, mít povědomí o růstu těla, o jeho vývoji a

změnách, znát základní pojmy užívané ve spojení se

zdravím.

2a)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Uvědomění si vlastního těla
 • Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky.
 • Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.
 • Rozvoj užívání všech smyslů.
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti.
 • Osvojení poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech.
 • Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody.

 AKTIVITY:

 • Lidské tělo, vnitřní a vnější orgány a jejich funkce

-          prohlížení encyklopedií, obrázků a metodického matriálu

-          experimentování, pozorování, hra  s kostráčkem

-          pozorování částí těla, možnost přímého kontaktu s „lidskými orgány a částmi těla“ – kostráček

-          hry s lékařským materiálem ( obvazy, špachtle, dlahy, injekční stříkačky, fonendoskop apod.)

-          návštěva lékařského střediska

-          návštěva lékaře v MŠ

-          činnosti zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí

 • Hygiena, zdraví a péče o tělo, hygienické návyky.

-          příležitostné činnosti směřující k ochraně zdraví

-          průběžné vytváření zdravých životních návyků

-          průběžné činnosti směřující k prevenci úrazů, prevenci nemocí a nezdravých životních návyků a závislostí

-          smyslové a psychomotorické hry ( rozvíjení smyslů – chuť, čich, sluch, hmat, zrak )

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti znají a umí pojmenovat části těla, některé orgány ( včetně pohlavních ).
 • Děti mají povědomí o těle, jeho vývoji ( od narození, růstu a jeho proměnách )
 • Děti znají základní pojmy užívané ve spojením se zdravím, s pohybem a sportem.
 • Děti rozlišují co zdraví prospívá a co mu škodí.
 • Děti mají povědomí o významu péče o čistotu a zdraví.
 • Děti mají povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde hledat pomoc.
 • Děti umí uplatňovat základní hygienické návyky a zdravotní návyky.
 • Děti vnímají a rozlišují pomocí všech smyslů.

 2b)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho vývoji a neustálých proměnách.
 • Rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání (užívání všech smyslů).
 • Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu.
 • Rozvoj estetického vkusu.
 • Osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností při zpracování zeleniny a ovoce.
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých životních návyků.
 • Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností při péči o zahradu.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Přímé pozorování přírodního prostředí.
 • Záměrné pozorování předmětů ( ovoce, zelenina ), určování a pojmenování jejich vlastností ( velikost, barva, vůně, tvar).
 • Smyslové hry, společné rozhovory nad obrázky a skutečností.
 • Praktická manipulace a pokusy  ( zpracování ovoce a zeleniny- výroba ovocných špízů,  sušení ovoce, pečení moučníků).
 • Návštěva výstavy.
 • Pracovní činnosti – česání a uskladnění.
 • Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, prevenci nemocí ( zdravá výživa, hygiena).

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti umí pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeny.
 • Děti se umí vyjadřovat samostatně, smysluplně tvoří myšlenky.
 • Umí , vnímat a rozlišovat pomocí smyslů ( zrakově rozlišovat tvar, čichem rozlišovat vůni, rozlišovat chuť, vnímají hmatem).
 • Děti umí vědomě těchto smyslů využívat, záměrně pozorují a všímají si.
 • Děti zvládají jednoduché pracovní úkony, práce na zahradě.
 • Děti mají povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu zdravé výživy.

 2c)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti.
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí.
 • Rozvoj komunikativních dovedností ( verbálních i neverbálních).
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky, ovládání pohybového aparátu.
 • Osvojení orientování v čase, včera , dnes, zítra.
 • Osvojení si poznatků o zimních sportech, společnosti.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemoci.
 • Příležitosti  a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí.
 • Zdokonalování pohybové činnosti ( chůze, běh, skoky, lezení ).
 • Nelokomoční pohybové činnosti ( změny poloh a pohybů na místě), a jiné činnosti ( sezónní činnosti, míčové hry).
 • Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace ( vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu ).
 • Činnosti zasvěcující děti do časových pojmů a vztahů.
 • Poznávání a pojmenování zimních sportů.
 • Kognitivní činnosti ( kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech a objevování).
 • Hry se sněhem, sáňkování, stavění sněhuláků.
 • Jak se chráníme před mrazem, oblečení v zimě a jeho důležitost.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti zvládají běžné způsoby pohybu v různém prostředí ( zvládají překážky, pohybují se ve skupině v různém prostředí).
 • Děti mají povědomí o zimních sportech.
 • Vnímají a rozlišují pomocí všech smyslů.
 • Rozlišují, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovají se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí, pohodu svou i druhých.
 • Mají povědomí  o významu péče o zdraví, aktivního pohybu.
 • Mají povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc ( kam se obrátit, koho přivolat, jak(.
 • Děti umí zacházet se sportovním náčiním a nářadím.
 • Chápou elementární časové pojmy ( teď, dnes, zítra, včera, ráno, večer ), částečně se orientují v čase.
 • Děti umí vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci  „ne“ v situacích které to vyžadují, odmítnou se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech.
 • Umí se těšit z hezkých a příjemných zážitků.
 • Umí dodržovat daná pravidla her.

 

3/ FLÓRA KOLEM NÁS

 Osvojit si jednoduché poznatky o světě a životě, vytvořit

povědomí o přírodním prostředí a přírodních jevech, o

rozmanitosti vývoje a neustálých proměnách, umět

charakterizovat roční období.

 

3a)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije.
 • Vytváření si elementárních poznatků o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
 • Charakterizovat roční období.
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí, přirozenému vývoji a běžným změnám v přírodě.
 • Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě ( přírodní jevy a děje, rostliny, krajina, podnebí, počasí, roční období).
 • Vycházky a výlety do okolí ( do přírody, na pole, do lesa Boršova).
 • Pouštění draků a větrníků – Drakiáda.
 • Přirozené pozorování změn na školní zahradě, všímání si proměn přírody na podzim.
 • Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, podněcující tvořivost, estetické vnímání a vyjadřování.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti si všímají změn a dění v nejbližším okolí.
 • Děti rozumí a chápou, že změny jsou přirozené a samozřejmé ( vše kolem se mění, vyvíjí, proměňuje a že je třeba s těmito změnami počítat.
 • Děti umí být citlivé ve vztahu k přírodě, těší se z hezkých a příjemných zážitků.
 • Děti umí zachytit a vyjádřit své představy a prožitky ( slovně, výtvarně, pomocí hudby, pohybu, dramatizace).
 • Zachycují skutečnosti ze svého okolí  pomocí různých výtvarných dovedností a technik.

 3b)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Rozvoj komunikativních dovedností.
 • Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problému).
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování).
 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy prožitky vyjádřit.
 • Seznamování se  osvojení si základních poznatků o ročním období.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Smyslové hry, pokusy se sněhem a ledem.
 • Grafické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry a činnosti.
 • Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci.
 • Artikulační, řečové , sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky.
 • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávěné zážitků, příběhů, vyprávění podle obrazového materiálu, podle fantazie), charakteristika zimy.
 • Prohlížení a „čtení“ knížek.
 • Přímé pozorování přírodních jevů v okolí, rozhovory o výsledku pozorování.
 • Experimenty s materiálem.
 • Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých variant a možností (pokusy se sněhem a ledem).
 • Činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými  a matematickými pojmy a jejich symbolikou.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti mají povědomí o přírodním prostředí, jeho dění, umí vnímat, že svět má  svůj řád.
 • Děti vnímají pomocí všech smyslů.
 • Děti umí ovládat koordinaci ruky a oka, zvládají jemnou motoriku.
 • Mají povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí.
 • Děti umí zacházet s pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji.
 • Děti umí popsat situaci (skutečnou, podle obrázku).
 • Děti umí sledovat a vyprávět příběh, pohádku.
 • Umí se zaměřovat na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, charakteristické rysy jevů).

3c)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám.
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou.
 • Rozvoj smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému ( pojmovému ).
 • Posilování přirozených poznávacích citů – zvídavosti, zájmu, radosti z objevování.
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj komunikativních dovedností.
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody.
 • Vycházky do okolí, výlety.
 • Sledování rozmanitostí a změn v přírodě na jaře ( příroda živá, příroda neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, krajina a její ráz, podnebí, počasí, roční období )
 • Práce s obrazovým materiálem, pokusy ( např.. tání sněhu, klíčení rostlin ).
 • Kognitivní činnosti ( kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, objevování ).
 • Ekologicky motivované hravé činnosti, smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, pracovní a pěstitelské činnosti, praktické pokusy a zkoumání ( vysazování květin, péče o ně, ošetřování).
 • Přímé pozorování přírodních jevů, rozhovory o výsledcích pozorování.
 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s nástroji, pomůckami a náčiním – pomoc při jarním úklidu školní zahrady.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti si osvojují elementární poznatky o okolním prostředí.
 • Děti mají povědomí o širším přírodním prostředí, vnímají že svět má svůj řád, je rozmanitý, nekonečně pestrý a různorodý.
 • Děti rozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé ( vše kolem se mění a vyvíjí ).
 • Děti mají povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomují si, že způsobem, jakým se chovají ovlivňují životní prostředí i vlastní zdraví.
 • Děti pečují o okolní životní prostředí, chrání přírodu v okolí, starají se o rostliny.
 • Děti umí popsat skutečnou situaci i situaci na obrázku, umí vést rozhovor, reprodukují jednoduchá říkadla a písně.
 • Děti umí charakterizovat roční období, základní podmínky pro život rostlin.
 • Děti umí pojmenovat a poznat některé jarní květiny.
 • Děti zvládají jednoduché pracovní úkony, úklidové práce na zahradě.

 3d)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Rozvoj  řečových schopností a jazykových dovedností, receptivních, produktivních.
 • Posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování).
 • Vytváření povědomí o ptactvu, sounáležitosti s živou přírodou.
 • Vytváření povědomí o širším přírodním prostředí.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Pozorování a pojmenování ptáků, pozorování stop ve sněhu.
 • Péče o ptáky a přírodu v zimě.
 • Výroba a zásobování krmítek.
 • Hudební a hudebně pohybové hry.
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry.
 • Prohlížení a „čtení z knížek“, encyklopedií, obrazového materiálu.
 • Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků.
 • Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů.
 • Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm ( vycházky do okolí, na pole ).

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti umí vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.
 • Děti umí poznat a pojmenovat některé druhy ptactva, umí popsat charakteristické znaky ptačí figury.
 • Umí projevovat zájem o knížky, samostatně vyhledávají informace.
 • Děti umí vyjadřovat své představy a fantazii.
 • Děti mají povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění.
 • Děti pomáhají pečovat o přírodu a umí  být citlivé ve vztahu k živým tvorům.

 3e)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.
 • Rozvoj sounáležitosti s živou a neživou přírodou.
 • Rozvoj komunikativních dovedností a kulturního projevu.
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky, rozvoj a užívání smyslů.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Poznávat a pojmenovávat ptactvo – v přírodě, encyklopediích, obrazových materiálech, hlasy ptáků na CD.
 • Artikulační, sluchové, rytmické hry, slovní hádanky, hry se slovy.
 • Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů – vyprávění toho, co dítě slyšelo.
 • Lokomoční pohybové činnosti ( chůze, běh, skoky, poskoky), nelokomoční činnosti ( změny poloh a pohybu těla na místě).
 • Hudební a hudebně pohybové činnosti.
 • Manipulační činnosti a jednotlivé úkony s předměty, pomůckami, nástroji.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti umí zachycovat skutečnosti ze svého okolí vyjadřují své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik ( kreslení, malování, tvoření z papíru, modelování, výroba a práce s přírodním materiálem).
 • Děti zvládají základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, koordinují lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladí pohyb s hudbou.
 • Děti vnímají a rozlišují pomocí smyslů ( zrak, sluch).
 • Děti se záměrně soustředí na činnost a udrží pozornost.
 • Děti se snaží zaměřovat na to, co je z poznávacího hlediska důležité ( odhalují podstatné znak, nachází společné znaky, podobu, rozdíly.

3f)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
 • Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí pří spoluvytváření zdravého prostředí.
 • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou (ekologická výchova).
 • Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, představivosti a fantazie.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Přímé i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledován rozmanitostí a změn.
 • Přímé pozorování přírodních jevů, rozhovory o výsledku.
 • Sbírání přírodnin – konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, počítání, pojmenování).
 • Sbírání přírodnin pro lesní zvířata, spolupráce s myslivci.
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii.
 • Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, pozorování ekosystémů – les.
 • Výlet do lesa, na pole, do parku.
 • Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí.
 • Ekologicky motivované hrové aktivity – ekohry.
 • Jednoduché činnosti na zahradě mateřské školy, sbírání větviček, šišek, listí, ořechů.

 OČEKÁVÁNÉ VÝSTUPY:

 • Děti si svojí elementární poznatky okolním prostředí, které jim jsou blízké, pro ně smysluplné a přirozené, zajímavé a pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi.
 • Děti vnímají, že svět přírody má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý.
 • Děti umí pomáhat a pečovat o okolní prostředí, starají se o rostliny, chrání přírodu v okolí, nakládají vhodným způsobem s odpadky.
 • Umí vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech o ve slovních výpovědích k nim.
 • Děti umí porozumět, že změny v přírodě jsou přirozené (všechno kolem se mění, vyvíjí a proměňuje).
 • Děti mají povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomují si, že způsobem jakým se chovají k okolí, ovlivňují vlastní životní prostředí.

3g)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.
 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí.
 • Rozvoj smyslového vnímání.
 • Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou.
 • Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování).

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Přirozené i zprostředkované poznání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá).
 • Přirozené pozorování ptáků – odlet, přezimující ptáci, péče o ptáky v zimě.
 • Záměrné pozorování ptáků, jejich charakteristických znaků.
 • Manipulační a experimentační činnosti s různými materiály a surovinami, zkoumání jejich vlastností.
 • Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií.
 • Pozorování životních podmínek zvířat i ptáků.
 • Péče o zvířata i ptáky v zimě (krmítka, lojové koule, zob).
 • Hry a činnosti zaměřené k rozlišování ptáků a jejich hlasů.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti si umí všímat změn a dění v přírodním prostředí.
 • Děti umí pomáhat, pečovat o okolní životní prostředí, chrání přírodu (živé tvory – zvířata a ptáky).
 • Děti umí vědomě užívat všech smyslů , záměrně pozorovat, všímat si.
 • Děti se umí zaměřovat na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl).

 3h)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou.
 • Vytvoření povědomí o přírodním prostředí, jeho vývoji a proměnách.
 • Posilování přirozených poznávacích citů – radost z objevování.
 • Seznámení s místem a prostředím, kde dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu.
 • Rozvíjet kladné citové vztahy  ke svému okolí, k životnímu prostředí, k přírodě.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě.
 • Procházky probouzející se jarní přírodou, přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, výlety do přírody.
 • Prohlížení encyklopedií, obrázkového materiálu, stromů a květin.
 • Přiřazování skutečných přírodnin k obrázkům, poznávání, pojmenování.
 • Pokusy s rychlením větévek, rašení pupenů, rozhovory o výsledcích.
 • Základní podmínky, které potřebují rostliny k růstu – pokusy.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti zvládnou poznat a pojmenovat některé kvetoucí stromy a keře, mají povědomí o základních podmínkách, které potřebují rostliny k růstu.
 • Děti umí pojmenovat jednotlivé části stromů a znají jejich základní funkce.
 • Děti umí vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat a všímat si nového.
 • Děti mají elementární poznatky o okolním prostředí, všímají si změn v nejbližším okolí.
 • Děti vnímají , že nejen svět lidí, ale i svět přírody je rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a různorodý.
 • Děti rozumí tomu, že změny v přírodě jsou přirozené a samozřejmé ( vše okolo se mění a vyvíjí ).
 • Děti pomáhají pečovat o okolní prostředí, chrání přírodu ve svém okolí.
 • Jsou citlivé ve vztahu k přírodě, těší se z přírodních krás.

 

4/ ČÍM BUDU AŽ VYROSTU?

 

Znát význam práce lidí, sledovat práci dospělých, znát

typické vlastnosti pracovních činností, vytvářet

jednoduché poznatky o práci členů rodiny.

 4a)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Seznamování se světem lidí.
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat ničit.
 • Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností.
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí ( spolupracovat a spolupodílet se.
 • Vytváření prosocionálních postojů ( rozvoj sociální citlivosti, respektu, tolerance, přizpůsobivosti).
 • Uvědomění si významu práce lidí.
 • Aktivně se přizpůsobit společenskému prostředí.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Konstruktivní hry.
 • Činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky ( noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika).
 • Sociální a interaktivní hry ( čím budu až vyrostu..).
 • Hry a praktické činnosti uvádějící děti do světa lidí, jejich občanského života a práce  (tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání).
 • Provádění jednoduchých pracovních činností a úkonů.
 • Hry a aktivity na téma dopravy, bezpečné chování v dopravních situacích.
 • Praktické užívání technických přístrojů a přirozené pozorování technických objektů v okolí mateřské školy.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti chápou, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný.
 • Umí spolupracovat s ostatními.
 • Dodržují dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití.
 • Děti chápou, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je třeba se chovat.
 • Děti zvládají běžné jednoduché praktické situace ( v obchodě, u lékaře).
 • Mají povědomí  o širším společenském, technickém prostředí, jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí.
 • Vnímají, že svět lidí je rozmanitý a různorodý a pestrý.

 4b)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému.
 • Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.
 • Posilování prosocionálního chování ve vztahu k ostatním lidem ( v rodině ).
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA - AKTIVITY:

 • RODINA
 • Prohlubovat znalosti o struktuře rodinných vztahů.
 • Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého.
 • Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry.
 • Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí( dítě x rodiče ).
 • Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemných společenských rolí ( zdvořilost, ohleduplnost, tolerance ) a mravní hodnoty ( dobro , zlo, pravda, otevřenost, upřímnost…).
 • Hry na téma rodina, přátelství.
 • Prohlížení rodinných fotografií.
 • Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije ( rodina, funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině ).
 • ČASOVÉ VZTAHY, PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY
 • Praktické užívání technických přístrojů dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává.
 • Záměrné pozorování běžných předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností ( velikost, barva, tvar, materiál ), charakteristika znaků a funkcí.
 • Konkrétní operace, pokusy s materiálem ( třídění, porovnávání, uspořádání, odhad ).

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti vnímají a rozlišují pomocí smyslů – hmatem a zrakem. Rozlišují tvary předmětů a jiné specifické znaky.
 • Děti ovládají jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka, umí zacházet s předměty denní potřeby.
 • Děti umí pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeny.
 • Dítě chápe, že každý má ve společenství ( rodině ) svou roli, podle které je třeba se chovat.
 • Děti si utvoří základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a v odpovídajících situacích se dle této  představy chová.
 • Děti chápou elementární časové pojmy ( včera, dnes, zítra, ráno, večer ), částečně se orientují v čase.
 • Mají poznatky o časových pojmech ( dny v týdnu, měsíce, rok apod. ).

 

5/ SVÁTEČNÍ TRADICE U NÁS DOMA

Vytvářet základy estetického vztahu ke kultuře a umění,

tradice, zvyky.

 5a)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Rozvoj a užívání smyslů.
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových, receptivních dovedností ( vnímání, naslouchání, porozumění ).
 • Rozvoj komunikativních dovedností.
 • Seznamování se světem kultury a umění.
 • Rozvoj kulturně estetických dovedností ( slovesných, výtvarných, hudebních a dramatických.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY

 • Smyslové, hudební a hudebně pohybové hry.
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy.
 • Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů.
 • Přípravy a realizace  společných slavností ( vánoční besídky, výzdoba ).
 • Činnosti zaměřené na podporu tvořivosti, představivosti, rozvíjení fantazie ( výroba dárků, pečení vánočního cukroví, zdobení stromečku…).
 • Aktivity přibližující dětem rozmanitosti kultury a seznamující přirozeným způsobem s tradicemi a zvyky vánočního období ( vánoční atmosféra, rodinné vztahy).
 • Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • Přednes, recitace, dramatizace, zpěv .

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti umí sladit pohyb s rytmem a hudbou, se zpěvem, umí vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.
 • Děti umí vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů ( sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem).
 • Děti umí správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči.
 • Děti umí samostatně a smysluplně vyjadřovat myšlenky a pocity ve vhodně formulovaných větách.
 • Děti vnímají umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchají, sledují  se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotí svoje zážitky.
 • Děti se umí naučit zpaměti  krátké texty.

 5b)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání.
 • Rozvoj základních kulturně společenských návyků a dovedností.
 • Rozvoj tvořivosti, tvořivého sebevyjádření, myšlení.
 • Rozvoj komunikativních dovedností.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Příprava a realizace společných slavností ( kulturní programy, slavnosti v rámci zvyků a tradic velikonoc).
 • Využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí.
 • Zdobení velikonočních kraslic, pletení pomlázek, pečení velikonočního cukroví.
 • Návštěva muzea lidových řemesel na Veselém kopci.
 • Činnosti nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii ( výtvarné, hudební, taneční, dramatické ).
 • Společné diskuse, rozhovory, vyprávění zážitků.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti umí samostatně vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledují řečníka i obsah .
 • Děti umí samostatně a smysluplně vyjadřovat myšlenky, pocity.
 • Děti ovládají koordinaci, zvládají jemnou motoriku ruky, zacházejí s drobným výtvarným materiálem a tvořivě ho využívají.
 • Děti vnímají, že je zajímavé dozvídat se nové věci, prožívají radost ze zvládnutého a poznaného.

5c)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.
 • Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání.
 • Osvojení si elementárních poznatků, schopností dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.
 • Rozvoj společenského i estetického vkusu.
 • Seznamování dětí se světem kultury a umění, vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

KARNEVAL

 • Výroba karnevalových masek, výzdoba tříd.
 • Návštěva půjčovny kostýmů a masek.
 • Příprava karnevalového odpoledne – příprava a realizace společných zábav a slavností.
 • Hudebně pohybové hry a činnosti.

 HUDEBNÍ NÁSTROJE:

 • Estetické a tvůrčí aktivity ( hudební ).
 • Praktická manipulace s některými nástroji.
 • Aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění – účast na kult. akcích  - koncerty.
 • Setkávání s hudebním uměním i mimo MŠ.
 • Poslech hudebních skladeb a písní.
 • Sluchové a rytmické hry, vokální činnosti.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti ovládají koordinaci ruky a oka, zvládají jemnou motoriku, zacházejí s drobnými nástroji, materiálem, výtvarným materiálem ( barvami, nůžkami, papírem, ale i hudebními nástroji.
 • Děti se zaměřují na to, co je z poznávacího hlediska důležité, odhalují podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházejí společné znaky, podobu, rozdíl, char. Rysy a vzájemnou souvislost.
 • Děti vyjadřují svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech ( hudebních, výtvarných ).
 • Děti se těší z hezkých a příjemných zážitků  i kulturních krás a setkávání se s uměním.
 • Zachycují a vyjadřují své prožitky.
 • Děti vnímají umělecké a kulturní podněty, sledují se zájmem hudební představení a hodnotí své zážitky ( řeknou co bylo zajímavé, co je zaujalo ).
 • Děti zvládají základní hudební dovednosti vokální i instrumentální ( zazpívají píseň, zacházejí s jednoduchými hudebními nástroji, sledují a rozlišují rytmus ).

 

6/ FAUNA  KOLEM NÁS

 Poznat a pojmenovat zvířata, seznamovat se s jejich

základními vlastnostmi.

 6a)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Osvojení poznatků o domácích zvířatech a jejich mláďatech.
 • Osvojení si poznatků o charakteristických znacích těla zvířat.
 • Rozvoj užívání všech smyslů.
 • Uvědomění si užitku a významu pro člověka, přírodu.
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních ( vnímání naslouchání) a produktivních ( výslovnosti, vyjadřování).
 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností, rozvoj zájmu o další formy sdělení, verbální i neverbální.
 • Rozvoj sounáležitosti s živou přírodou.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY

 • Prohlížení knížek, časopisů, obrázkového materiálu.
 • Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti.
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky.
 • Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo vidělo.
 • Přirozené pozorování blízkého prostředí při vycházkách po vesnici.
 • Návštěva statku u Melounů, přirozené pozorování domácích zvířat.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti znají a umí pojmenovat některá domácí zvířata.
 • Děti umí reprodukovat krátké literární texty.
 • Děti mají povědomí  o významu a užitku domácích zvířat.
 • Děti vhodnou formou umí zachytit a vyjádřit své dojmy a prožitky.
 • Děti mají povědomí a umí napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.

 6b)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Osvojení si poznatků o některých druzích hmyzu a jejich vývoji.
 • Rozvoj užívání všech smyslů.
 • Uvědomování si užitku pro přírodu a význam pro člověka.
 • Rozvoj posilování přirozeného vnímání přírodního prostředí.
 • Rozvoj tvořivosti  ( tvořivého myšlení, sebevyjádření ).

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů v okolí mateřské školy (zahrada, les, louka, rybník apod.).
 • Vyhledávání a pozorování hmyzu na školní zahradě.
 • Ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry).
 • Práce s obrazovým materiálem, knihami, encyklopediemi.
 • Smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj postřehů a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace a pozornosti.
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti poznají a pojmenují některé druhy hmyzu.
 • Mají povědomí o významu a užitku hmyzu.
 • Děti rozumí změnám, které jsou přirozené.
 • Děti se umí záměrně soustředit na činnosti a umí udržet pozornost.
 • Děti  umí pomáhat a pečovat o okolní životní prostředí, chrání přírodu.

 6c)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Osvojení si poznatků o  zvířatech žijících u vody.
 • Vytváření poznatků o způsobu jejich života
 • Poznávání rozdílného způsobu života vodních živočichů sladkých vod, a vodních živočichů slaných vod
 • Vytváření poznatků o vodním prostředí a života kolem něj.
 • Rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a prožívat je.
 • Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních a neverbálních) a kultivovaného projevu.

 VZDĚLÁVÁCÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých dovedností a technik.
 • Práce s obrazovým materiálem, prohlížení knížek, encyklopedií.
 • Vycházky k potoku, k rybníku, přímé pozorování života kolem vody a živočichů kolem ní.
 • Poslech zvukových projevů živočichů, poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti znají a umí pojmenovat některá zvířata žijící u vody.
 • Děti mají povědomí o významu životního prostředí.
 • Děti umí zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, hudení pohybovou či dramatickou improvizací).
 • Děti umí pozorně naslouchat, sledovat se zájmem literární, hudební, literární činnosti a umí hodnotit své zážitky.

 6d)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Osvojení si poznatků  o exotických zvířatech.
 • Seznámení se způsobem jejich života, charakteristických znacích.
 • Rozvoj užívání všech smyslů.
 • Posilování přirozených poznávacích citů ( zájem, zvídavost).
 • Rozvoj paměti a pozornosti.
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Činnosti zaměřené na receptivní, slovesné, literární, dramatické ( poslech  pohádek, říkadel, písní k danému tématu.
 • Práce s obrazovým materiálem, s knihami, s encyklopediemi, mapami.
 • Návštěva ZOO, Obřího akvária.
 • Přímé pozorování exotických zvířat ( domácí chov).
 • Spontánní hry, námětové hry a činnosti.
 • Konkrétní operace s různým materiálem ( třídění, porovnávání).

 OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY:

 • Děti znají a umí pojmenovat některá exotická zvířata, znají jejich charakteristické znaky.
 • Děti umí samostatně vyjadřovat svoje myšlenky, nápady, pocity a vhodně je umí zformulovat ve větách.
 • Děti mají povědomí o struktuře zvířecí figury a umí je zachytit různými technikami.
 • Děti umí zpaměti reprodukovat krátké texty.
 • Děti mají  povědomí o širším  věcném, přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek.
 • Vnímají, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích,  apod.)

 6e)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.
 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí.
 • Rozvoj smyslového vnímání.
 • Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou.
 • Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování).

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Přirozené i zprostředkované poznání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá).
 • Přirozené pozorování ptáků – odlet, přezimující ptáci, péče o ptáky v zimě.
 • Záměrné pozorování ptáků, jejich charakteristických znaků.
 • Manipulační a experimentační činnosti s různými materiály a surovinami, zkoumání jejich vlastností.
 • Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií.
 • Pozorování životních podmínek zvířat i ptáků.
 • Péče o zvířata i ptáky v zimě (krmítka, lojové koule, zob).
 • Hry a činnosti zaměřené k rozlišování ptáků a jejich hlasů.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti si umí všímat změn a dění v přírodním prostředí.
 • Děti umí pomáhat, pečovat o okolní životní prostředí, chrání přírodu (živé tvory – zvířata a ptáky).
 • Děti umí vědomě užívat všech smyslů , záměrně pozorovat, všímat si.
 • Děti se umí zaměřovat na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl).

 

7/ MŮJ DOMOV

Poznávat svoje bydliště a jeho okolí, rozlišovat město

vesnici, významná místa doma i ve světě.

 7a)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Vytváření vztahu k obci, k místu kde dítě žije.
 • Vytváření vztahu k nejbližšímu okolí naší obce.
 • Rozvíjení pocitu sounáležitosti s lidmi ze svého okolí
 • Vytváření pozitivních a emotivních vztahů k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA - AKTIVITY:

 • Naše obec – obrázky, fotografie, kronika – ( prohlížení, pozorování, porovnávání, co se změnilo )
 • Přirozené pozorování při vycházkách do blízkého okolí.
 • Rozvíjení orientace dětí v obci při vycházkách a hrách ( šipkovaná, dojděte tam a tam)
 • Sledování událostí v obci, účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé ( výstavy, besídky, akce pro děti )
 • Návštěvy obchodů, OÚ, knihovny, hasičské zbrojnice a dalších budov pro děti zajímavých.
 • Přirozené pozorování blízkého prostředí obce, okolní přírody, sledování změn, ( porozumění tomu, že změny jsou přirozené a samozřejmé, vše kolem se mění, vyvíjí a proměňuje).

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti se orientují bezpečně ve známém prostředí ( blízké okolí , bydliště a MŠ ).
 • Děti si uvědomují nebezpečí, se kterým se mohou ve svém okolí setkat  ( silnice ).
 • Děti mají povědomí a poznatky o obci a jeho bezprostředním okolí ( nejbližší města, známé řeky, zajímavosti )
 • Děti pomáhají pečovat o okolní životní prostředí ( dbají na pořádek a čistotu, chrání přírodu ve svém okolí )
 • Děti přirozeně zachycují skutečnosti ze svého okolí a vyjadřují představy pomocí různých výtvarných a dovednostních technik.
 • Děti zvládají běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace. ( chovají se bezpečně doma i na veřejnosti – ulice, hřiště, rybník, obchod, lékař apod.).

 7b)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Rozvoj pocitu sounáležitosti s planetou Zemí, lidmi.
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí.
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí.
 • Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.
 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách.
 • Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí.
 • Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech (číselná řada).

 VZDĚLÁVACÉ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Hry a praktické činnosti s mapami, glóbem, atlasy, encyklopediemi, knihami.
 • Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí v němž dítě žije i které je mu vzdálené.
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující fantazii.
 • Činnosti zaměřené na poznávání. . . . . . . . .
 • Aktivity podporující sbližování dětí…………………………….

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti mají povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností.
 • Děti chápou, že každý má ve společnosti svoji roli, podle které je třeba se chovat.
 • Děti mají osvojené   elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou jim blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jim pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi .
 • Děti vnímají, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci,o planetě Zemi, vesmíru apod.)

 7c)

HLAVNÍ NABÍDKA:

 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, s planetou zemí.
 • Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí  a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy.
 • Posilování přirozeních poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování).
 • Rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky ruky.
 • Rozvoj interaktivních komunikativních dovedností, verbálních i neverbálních.

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA – AKTIVITY:

 • Běžné verbální i neverbální aktivity.
 • Práce s obrazovým materiálem (knihy, časopisy, mapy, encyklopedie), přímé pozorování oblohy.
 • Různorodé společné hry a skupinové aktivity umožňující se dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích.
 • Návštěva hvězdárny, planetária, manipulace a pokusy s maketami sluneční soustavy.
 • Pracovní a výtvarné činnosti zachycující charakteristické rysy této neživé přírody.

 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Děti mají osvojené poznatky o okolním prostředí, o planetě Zemi, o sluneční soustavě.
 • Děti chápou, že změny jsou přirozené, vše kolem se mění, vyvíjí, pohybuje proměňuje, a že je třeba s těmito změnami v životě počítat.
 • Děti se umí vyjadřovat prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností.
 • Děti prožívají radost ze zvládnutého a poznaného.

 

EVALUAČNÍ SYSTÉM

 

Cílem evaluace je dítě, jeho osobnostní rozvoj a spokojený citový život v mateřské škole. Je         to proces, který je realizován systematicky, podle předem připraveného plánu.

Základem této strategie jsou charakteristiky jednotlivých oblastí, které chceme vyhodnocovat a ze kterých budeme získávat poznatky o rozvoji dítěte, sociálního prostředí i prostředí a podmínek školy a jejím dalším rozvoji..

Z těchto charakteristik pak dále vyvozujeme naplňování požadavků na úspěšný rozvoj dítěte , jeho osobnosti, jeho vědomostí, schopností a dovedností.

METODY HODNOCENÍ, PROSTŘEDKY A EVALUACE

 Metody pro pedagogickou hodnocení:

 • rozhovory, konzultace
 • diskuse
 • hospitace, pohospitační rozbor
 • pozorování
 • analýza třídní i školní dokumentace
 • analýza programů, projektů
 • kontrola
 • dotazník
 • anketa
 • rozbor mediálních ohlasů
 • pozorování výsledků s plánovanými cíli
 • analýza vlastní pedagogické i řídící práce

Prostředky evaluace:

 • sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP vzhledem k zaměstnancům  a dětem
 • průběžné vyhodnocování ŠVP vzhledem k požadavkům RVP
 • průběžné vyhodnocování TVP – na poradách
 • sledování a hodnocení kvality práce provozního zaměstnance – školnice
 • sledování a hodnocení kvality práce pedagogických zaměstnanců – kontrolní a hospitační činnost, zápisy do archů „Záznam o hospitaci
 • průběžné hodnocení vzdělávacího procesu školy vzhledem k plánovanému záměru školy
 • závěrečné pololetní a roční hodnocení – porovnání průběhu a výsledků vzdělávání se vzdělávacími cíli RVP a ŠVP
 • sledování spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky
 • kontroly dodržování vnitřních norem školy, pracovního a organizačního řádu školy a plnění pracovní náplně
 • kontroly vedení třídní a jiné svěřené dokumentace

 

 PLÁNOVÁNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE VE ŠVP

 

Dosavadní zkušenosti nám ukazují, že nejvíce starostí při tvorbě školního vzdělávacího programu nám dělala část věnovaná vzdělávacímu obsahu. Stále jsme si kladli otázku, zda je zpracována dobře a kompletně. Jestli v ní navrhované a obsažené učivo je komplexní a ucelené. Pokusíme se vyhodnotit náš ŠVP z několika pohledů:

 • Vzdělávací obsah v ŠVP má koncepci, navazuje na vzdělávací cíle. Odpovídá způsobu práce a podmínkám školy.
 • V ŠVP jsou základní informace o tom, jak je vzdělávací obsah koncipován a strukturován. V úvodu je vysvětlen postup jaký je při tvorbě zvolen a jsou popsány formy vzdělávání použité v ŠVP.
 • Vzdělávací obsah je v souladu s RVP PV a vychází z podmínek školy a tříd. Výchozí témata bloků jsou dětem a jejich potřebám blízká. Obsah vychází z analýzy podmínek jsou brány v úvahu konkrétní podmínky a možnosti školy (jsme vesnická škola, má polohu velice blízko k přírodě, dostatečný prostor zahrady apod…)
 • Zpracování vzdělávacího obsahu je pro nás přehledné, terminologicky přesné a srozumitelné, systematické a jednotné. Ve stavbě i popisu bloků vidíme systém, bloky navazují, každý blok je postaven stejným způsobem,  je stejně rozpracován a  popsán. Popis terminologicky odpovídá RVP PV, formulace jsou jasné, témata obsahují činnosti i výstupy, náplň bloků je přehledná.

 

1. DOKUMENTY ŠKOLY – ŠVP – TVP ,    SOULAD ŠVP - RVP                                                                   

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíly RVP PV.

Nástroje, které jsou zde uvedeny jsou rámcové, pedagogové mohou využít i dalších nástrojů pro splnění daných cílů.

Evaluace časově neomezených plánů (=podtémat integrovaných bloků)

Cíl:

Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky stanovit případná opatření do dalšího tématického plánu v rámci integrovaného bloku

čas.rozvrh

Vždy po ukončení časově neomezeného plánu

Nástroje:

- záznam do č.n. plánu

- konzultace učitelek

- dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči

Kdo:

Učitelky

 

Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku

Cíl:

Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření

Čas.rozvrh

Po ukončení realizace daného integrovaného bloku

Nástroje:

- záznam do TVP

- konzultace učitelek

- pedagog. porady

Kdo:

Učitelky

 

Evaluace individuálních plánů

Cíl:

Zhodnotit osobní pokroky dětí s odkladem školní docházky

Čas.rozvrh

dle potřeb

Nástroje:

- záznam

- konzultace učitelek

- konzultace s rodiči

Kdo:

 Učitelky

 

Záznamy o rozvoji dítěte

Cíl:

Vytvořit přehledy o rozvoji, vývojových pokrocích dítěte s portfoliem

Čas.rozvrh

2 x ročně, případně dle potřeby

Nástroje:

- záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické i písemné)

- dle potřeby stanovení případných opatření

- konzultace učitelek

- konzultace s rodiči

- pedagogické porady

Kdo:

Učitelky

 

 

Soulad TVP – ŠVP – RVP

Cíl:

Ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, spoluúčast rodičů

Čas.rozvrh

1 x ročně

Nástroje:

- přehledy o rozvoji dětí                - fotodokumentace

- výstavy, vystoupení dětí             

- záznamy

- monitoring

- hospitační záznamy

- konzultace

- dotazníky

- pedagogické porady

- zpráva hodnocení školy

Kdo:

Učitelky, ředitelka

 

2. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve vztahu k podmínkám RVP PV.

Evaluace personálních podmínek

Cíl:

Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP

- kvalifikovanost pedagog. týmu

- DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů

- normativní počty pedagogických pracovníků x počty dětí

- normativní počty provozních zaměstnanců

- efektivita – personální zabezpečení ŠJ, MŠ

Čas.rozvrh

1 x ročně

Nástroje:

- dotazníky

- průběžné vzdělávání ped. pracovníků

- kontrolní činnost

- hospitace

- pedagogické a provozní porady

Kdo:

ředitelka, vedoucí ŠJ

 

Evaluace materiálních podmínek

Cíl:

Zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP

- budova, technický stav

- vybavení tříd – nábytek

- pomůcky, hračky

- zahrada + zahradní náčiní

- ŠJ – vybavení soulad s legislativou

Čas.rozvrh

1 x ročně

Nástroje:

- dotazníky

- záznamy z pedagogických a provozních porad

- záznamy z kontrolní činnosti

- fotodokumentace

Kdo:

Všechny pracovnice

 

Evaluace ekonomických podmínek

Cíl:

Hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy.

- sledování čerpání mzdových nákladů

- účelnost, efektivnost hospodaření

- motivační činnosti

- rozbory čerpání příspěvku obce

- rozbor hospodaření – čtvrtletní účetní závěrka

                                 - roční účetní závěrka

- sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu

 a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce

Čas.rozvrh

- rozbory dle směrnice ředitelky školy

- přehledy čerpání – 4x ročně

- ostatní průběžně

Nástroje:

- tabulky

- zprávy + rozbory

- pedagogické a provozní porady

- konzultace

Kdo:

účetní, ředitelka

 

Evaluace organizačních podmínek školy

Cíl:

Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP

Čas.rozvrh

1 x ročně

Nástroje:

- monitoring

- hospitace

- kontrolní činnost

- dotazníky

- záznamy z pedagog. a provozních porad

- konzultace

Kdo:

všechny pracovnice

 

 3. SPOLUPRÁCE

Cílem této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů v ŠVP.

Evaluace spolupráce s rodinou

Cíl:

Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP

Čas.rozvrh

1 x ročně

Nástroje:

- fotodokumentace

- záznamy z doplňkového programu školy

- rozhovory s rodiči

- dotazníky

- pedagoga provozní porady

- monitoring

Kdo:

učitelky, ředitelka, rodiče – dotazníky, vedoucí ŠJ

 

Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem,veřejností

Cíl:

Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění stanovených záměrů v ŠVP

Čas.rozvrh

1 x ročně

Nástroje:

- fotodokumentace

- záznamy

- rozpočet školy – Rada města

- konzultace

- vystoupení dětí pro veřejnost

- výstava

- články do tisku

Kdo:

ředitelka